Manažerské shrnutí studie „Exploring firm-level and sectoral variation in total factor productivity (TFP)“

Cílem studie bylo zhodnocení faktorů ovlivňujících celkovou produktivitu výrobních faktorů (TFP, z angl. total factor productivity) u českých podnikatelských subjektů. Autoři studie testovali souvislost mezi firemními charakteristikami (velikosti, stáří, zadluženosti, právní formy, efektivity využívání kapitálu, likvidity, kapitálové struktury, příslušnosti k odvětví a regionální afiliace) a firemní produktivitou za pomoci vícenásobné regresní analýzy. Studie využívá rozsáhlý panelový datový soubor čítající 91 257 firem pokrývající období 2000–2019 (celkem 548 998 pozorování) ze všech sektorů české ekonomiky. Hlavní zjištění byla získána odhadem dvou ekonometrických modelů, jejichž cílem bylo otestovat vliv uvedených faktorů na firemní TFP.

Výsledky studie prokázaly nelineární souvislost (tvar U) mezi stářím firmy a celkovou výší TFP (s bodem zvratu u stáří mezi 36-38 lety). Dále se ukázalo, že firmy s menším počtem zaměstnanců, často oficiálně registrované jako osoby samostatně výdělečně činné, vykazovaly vyšší úroveň celkové produktivity. Autoři dále prokázali pozitivní vliv výše celkového majetku společnosti (aktiv) na TFP. Ze získaných odhadů rovněž vyplynula negativní souvislost mezi vysokým podílem dluhů v kapitálové struktuře analyzovaných společností, záporným vlastním kapitálem a výší TFP.

Z výsledků studie vyplývá, že by manažeři měli dbát principů optimální kapitálové struktury, neboť nesprávná kapitálová struktura (s převažujícím podílem cizích zdrojů) může negativně ovlivnit úroveň celkové produktivity. Vysoká zadluženost znamená platby vysokých úroků, které čerpají zisk, což může být, zejména z dlouhodobého hlediska, překážkou dalšího rozvoje. Tvůrci politik podpory podnikání by se dále mohli zaměřit i na implementaci nefinančních nástrojů podpory, zejména na poradenství v oblasti rozvoje podnikání nebo rizik spojených s využíváním finančního kapitálu pro růstově zaměřené projekty. Navazující studie by se měly zaměřit na hlubší zkoumání sektorových a regionálních determinantů celkové produktivity výrobních faktorů.

 

Cílová skupina stakeholderů: Výzkumníci v oboru podnikové ekonomiky, manažeři, tvůrci politik podpory podnikání

Citace: Dvouletý, O., & Blažková, I. (2021). Exploring firm-level and sectoral variation in total factor productivity (TFP). International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. DOI: https://doi.org/10.1108/IJEBR-11-2020-0744

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/351696726_Exploring_Firm-level_and_Sectoral_Variation_in_Total_Factor_Productivity_TFP