Manažerské shrnutí Studie „Incentives and Inhibitors of Sustainable Consumption: A qualitative study among Urmia informants“

Udržitelnosti spotřeby v Íránu je třeba věnovat pozornost. Studie sleduje prostřednictvím kvalitativního výzkumu stav udržitelné spotřeby mezi občany Urmie a též incentivy a inhibitory ovlivňující spotřební chování. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Analýza dat ukázala, že současný účinek pobídek a inhibitorů chování sledované skupiny spotřebitelů vede ke vzniku tzv. „paradoxní udržitelné spotřeby“. To znamená, že respondenti se zdravotně, ekonomicky a environmentálně orientovanými motivy vykazují tendence k udržitelnému konzumnímu chování, avšak vzhledem k nespokojenosti respondentů s institucionálními a sociálními strukturami, které mají odrazující roli ve formování adekvátního chování v oblasti udržitelné spotřeby, uplatňují respondenti fakticky nevhodný model spotřeby.

Cílová skupina stakeholderů: státní správa, firmy, obchodníci

Citace: Kašparová, E. (2019). Incentives and Inhibitors of Sustainable Consumption: A qualitative study among Urmia informants. Polish Sociological Review, 2019, 15 p.