Manažerské shrnutí studie „Kdo má dost odvahy, aby během pandemie Covid-19 začal podnikat?“

Článek přispívá do diskuse o dopadech pandemie Covid-19. Ve studii se autoři ptají, zda se podnikatelé, kteří začali podnikat během krize Covid-19, lišili od těch, kteří se stali podnikateli před pandemií.

Empirická část se věnuje podnikatelským subjektům ze Spojeného království, které vznikly na základě získání zvýhodněné půjčky z tzv. start-up loan (SUL) scheme, mezi lety 2012–2021. Byl odhadnut probabilistický regresní model se závisle proměnnou kódovanou jedničkou, pokud začátek podnikání nastal po únoru 2020 a nulou, k zahájení podnikání došlo mezi rokem 2012 a únorem 2020.

Výsledky studie ukazují, že obě skupiny podnikatelů se v mnoha aspektech liší. Podnikatelé začínající v době pandemie jsou starší, mají vyšší pravděpodobnost, že budou mít vysokoškolské vzdělání, a je u nich výrazně vyšší pravděpodobnost, že zahájí podnikání ze zaměstnání, nebo neaktivity. Navíc je pravděpodobnější, že začnou podnikat spíše ve zpracovatelském průmyslu, než podnikatelé začínající před pandemií, kteří upřednostňovali sektor služeb. Analýza také ukázala, že výše jejich počáteční půjčky na rozjezd podnikání je mnohem vyšší.

Tato studie poskytuje hodnotu pro politiky odpovědné za správu schématu SUL a také přispívá k souboru znalostí o dopadech globální pandemie Covid-19 na podnikatelský sektor.

 

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání, podnikatelé

Citace článku: Cowling, M. & Dvouletý, O. (2023). Who is brave enough to start a new business during the Covid-19 pandemic? Baltic Journal of Management, DOI: https://doi.org/10.1108/BJM-11-2022-0414

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/370059622_Who_is_brave_enough_to_start_a_new_business_during_the_Covid-19_pandemic