Manažerské shrnutí studie „Modely fungování plynárenství v ČR a návrhy systémových řešení pro sektor plynárenství do roku 2050″

Struktura a obsah předkládané studie vychází z průběhu řešení projektu TAČR TK01010189. Vytvoření systémových řešení pro sektor plynárenství v České republice do roku 2050.

V první části studie jsou uvedeny informace o předpokladech, ze kterých jednotlivé navržené scénáře vývoje plynárenství vycházejí, a je zde popsána metodika jejich tvorby. V dalších kapitolách jsou uvedeny výsledky modelování vybraných scénářů a jejich srovnání. Ve druhé části studie se zabýváme opatřeními a řešeními, která reagují na vývoj plynárenství v blízkém, střednědobém i vzdálenějším horizontu a jejichž cílem je vytvoření podmínek pro další efektivní fungování plynárenského sektoru jako významné součásti energetického mixu v České republice.

V přílohách jsou uvedeny podklady, ze kterých jsme vycházeli při vytváření scénářů vývoje plynárenství i při jejich aktualizaci a doplňující údaje k prezentovaným scénářům. Tato studie je zároveň podkladem a odůvodněním pro vytvořené návrhy legislativních řešení a opatření, která bude v budoucnu nezbytné přijmout, aby byly legislativně zakotveny nové podmínky, ve kterých bude sektor plynárenství v období dekarbonizace energetiky efektivně fungovat.

 

Cílová skupina stakeholderů: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad, podnikatelské subjekty v plynárenství

Zdroj: HNILICA, Jiří, BUREŠOVÁ, Lucie, PÁRTL, Otakar, KUBEČEK, Vladimír, DVOŘÁK, Jindřich, HÖNIG, Vladimír. Modely fungování plynárenství v ČR a návrhy systémových řešení pro sektor plynárenství do roku 2050 [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, 2021. 108 s. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/vyzkum-a-vyvoj-v-energetice/resene-dokoncene-projekty-a-jejich-vystupy/projekty-podporene-v-ramci-1-verejne-souteze-programu-theta/2021/9/Mapovaci-a-planovaci-studie-_TK01010189_.pdf