Manažerské shrnutí Studie „Public SME Grants and Firm Performance in European Union: A Systematic Review of Empirical Evidence“

Cílem studie bylo zjistit, zda veřejně financované dotace a granty poskytované malým a středním podnikům přispívají ke zvýšení jejich finanční výkonnosti.

Autorský tým provedl systematickou rešerši literatury se zaměřením na 28 členských států Evropské unie (EU). Studie nabízí ucelený přehled 30 studií ze 13 členských států EU. Systematická rešerše uvádí pro každou studii strukturovaně informace o použitém metodologickém přístupu, zvolených ukazatelích finanční výkonosti a o zjištěných dopadech veřejné intervence.

Shrnutí zjištění jednotlivých studií ukazuje, že většina autorů nachází pozitivní dopady dotací a grantů na ekonomickou aktivitu podniků, zaměstnanost, dlouhodobý hmotný majetek a tržby. Na druhou stranu studie poukazují na nejednoznačné závěry s ohledem na celkovou produktivitu výrobních faktorů (TFP) a produktivitu práce. Zároveň provedená rešerše poukazuje na významné rozdíly s ohledem na časový horizont analýzy (dlouhodobé vs. krátkodobé efekty), velikost podniku, stáří podniku, odvětví a výši veřejné podpory.

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání

Citace článku: Dvouletý, O., Srhoj, S. & Pantea, S. (2020). Public SME grants and firm performance in European Union: A systematic review of empirical evidence. Small Business Economics. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-019-00306-x

Zdroj