Manažerské shrnutí studie „Vliv vybraných environmentálních faktorů na vnímání finanční výkonnosti firmy v segmentu SME“

Významnou součástí je environmentální rozměr rozvoje firmy, který je zásadní pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti. Cílem příspěvku bylo definovat a kvantifikovat vliv vybraných aspektů životního prostředí na vnímání finanční výkonnosti společnost v segmentu malých a středních podniků (MSP) v zemích V4. Empirický výzkum zahrnovalo 1 398 respondentů a pomocí jejich odpovědí se zkoumal vliv vybraných environmentální aspektů na finanční výkonnost. Formulované statistické hypotézy byly ověřeny pomocí lineárně regresního modelu. Výsledky výzkumu statisticky potvrdily významný pozitivní vliv všech zkoumaných faktorů životního prostředí faktory na vnímání finanční výkonnosti malých a středních podniků v zemích V4 a přežití malých a středních podniků na trzích v nadcházejícím pětiletém období. MSP v zemích V4 pozitivně vnímají environmentální odpovědnost jako významnou součást řízení společnosti. MSP ve zemích V4 také souhlasily s tím, že zahrnutí životního prostředí do rozhodovací praxe ve vedení firmy je spojeno s vyššími náklady.  Tato se potvrdilo rovněž i statistickým šetřením.