Manažerské shrnutí studie „What drives total factor productivity and its growth in post-communist countries? The case of the Czech Food Industry“

Cílem studie bylo zhodnocení faktorů ovlivňujících celkovou produktivitu výrobních faktorů (TFP, z angl. total factor productivity) u podniků působících v českém potravinářském průmyslu. Autoři studie testovali souvislost mezi firemními charakteristikami (velikost, stáří, příslušnost k odvětví, regionální působení a finanční ukazatele) a firemní produktivitou za pomoci vícenásobné regresní analýzy.

Výsledky studie prokázaly nelineární souvislost (tvar obráceného U) mezi stářím firmy a celkovou výší TFP (s bodem zvratu u stáří 12,5 let). Tento vztah se ale neprokázal u dynamických modelů, které měly za cíl testovat vliv firemních charakteristik na růst (změny) souhrnné produktivity. Z těchto modelů vyplynulo, že mladší firmy mají vyšší produktivitu než ty starší. Dále se ukázalo, že vyšší tržní podíl a vyšší obrat aktiv pozitivně souvisí s výší produktivity a jejím růstem.

Studie nabízí celou řadu doporučení pro další výzkum. Autoři doporučují výzkumníkům zkoumat nejen hodnoty produktivity jako takové, ale i jejího růstu (změny). Dále navrhují pokračovat v testování nelineární souvislosti mezi stářím firmy a celkovou produktivitou výrobních faktorů.

 

Cílová skupina stakeholderů: Výzkumníci v oboru podnikové ekonomiky

Citace: Blažková, I., Dvouletý, O., & Machek, O. (2020). What drives total factor productivity and its growth in post-communist countries? The case of the Czech Food Industry. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies. DOI: https://doi.org/10.1108/JADEE-04-2019-0050

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/334084656_What_drives_Total_Factor_Productivity_and_its_Growth_in_Post-communist_Countries_The_Case_of_the_Czech_Food_Industry