Studie a články: Assessing the microeconomic effects of public subsidies on the performance of firms in the Czech food processing industry

Autoři článku Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc, doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.: Assessing the microeconomic effects of public subsidies on the performance of firms in the Czech food processing industry: A counterfactual impact evaluation

Cílem studie bylo zhodnocení vlivu investičních dotací na finanční výkonnost firem v Českém potravinářském průmyslu. Provedená kontrafaktuální dopadová analýza se zaměřila na několik ukazatelů finanční výkonnosti (provozní marži, rentabilitu aktiv, obrat aktiv, produktivitu práce, ukazatel dlouhodobé rizikovosti, růst hmotných dlouhodobých aktiv, růst osobních nákladů a růst tržeb) podpořených firem. Výsledky studie ukazují, že potravinářské firmy, které obdržely dotace, v období let 2007-2013, vykazovaly dva roky po ukončení programu lepší finanční výsledky v porovnání s kontrolní skupinou.

Provedená analýza ukazuje, že je důležité, aby představitelé politické reprezentace uvalili reportovací povinnost na finanční výkaznictví podpořených firem z důvodu lepší dostupnosti dat pro evaluační účely. Autoři studie dále navrhují představitelům politické reprezentace rozšířit evaluační aktivity i o analýzu nákladů a výnosů.

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst zde.

Dvouletý, O., & Blažková, I. (2019). Assessing the Microeconomic Effects of Public Subsidies on the Performance of Firms in the Czech Food Processing Industry: A Counterfactual Impact Evaluation. Agribusiness: An International Journal. DOI: https://doi.org/10.3390/su11020552