Zapojení Fakulty podnikohospodářské do projektu Rozvoj VŠE ESF

Již druhým rokem je Fakulta podnikohospodářská zapojena do realizace projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze (reg. č.CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342), a to v 10 klíčových aktivitách, které jsou zaměřeny na vzdělávání pracovníků, zkvalitnění studijních programů a předmětů, spolupráci s absolventy nebo napomáhají s internacionalizací vysokoškolského prostředí.

Aktivity spojené se vzděláváním zaměstnanců jsou mimo jiné zaměřeny také na zvyšování pedagogických kompetencí akademických pracovníků. V rámci projektu proběhlo na FPH již více než 60 školení na různá témata: případové studie, gamifikace, management, kritické myšlení či jazykové kurzy, přičemž 11 akademických pracovníků se dále zúčastnilo celkem 9 zahraničních školení. Kromě pedagogů jsou podporováni také studenti, a to například prostřednictvím fungování Podnikatelské poradny, kterou doposud navštívilo 22 studentů. Rovněž proběhlo již 8 workshopů a exkurzí, do kterých se zapojilo dohromady 332 studentů

V rámci nejrozsáhlejší aktivity zaměřené na rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů proběhla reakreditace 4 programů FPH, úprava sylabů a probíhá tvorba výukových pomůcek k více než 50 předmětům. Studenti si také mohli v ZS 2018/2019 poprvé zapsat nový předmět Podnikání malých a středních firem v anglickém jazyce, načež dalších 7 předmětů v AJ je připravováno pro nadcházející období.

Neméně důležitou aktivitou v rámci projektu je také spolupráce s absolventy, a to prostřednictvím absolventských komunit, kterých je celkem již 8. Absolventské komunity organizují celou řadu zajímavých akcí, „V rámci projektu dochází k rozvoji vztahů s absolventy vedlejších specializací FPH. V minulém roce proběhla celá řada akcí na propojení absolventů se studenty, například „Lean a Six Sigma za školou“, „Gamifikace v Businessu“, „Jak si udržet dobré zdraví a nepodléhat stresu“ atd. a další neformální akce jako např.: „“2.networking VS Sales Management, „Arts piknik“ nebo „Podzimní markeťácký drink“. V průběhu roku 2018 jsme provedli dotazníkové šetření s cílem získat zpětnou vazbu na výuku, uplatnění a spokojenost našich absolventů.  Výsledky jsou nyní prezentovány a budou využity pro další rozvoj vedlejších specializací. “ říká Ing. Petra Boučková, která má tuto agendu na FPH na starosti.

Internacionalizaci vysokoškolského prostředí podporuje vznik Centra pro rodinné firmy, kde je v rámci projektu rozvíjena výuková (vedlejší specializace), internacionalizační činnost centra a vztahy s praxí – např. zapojení externistů do výuky. Mimo jiné se fakulta může pochlubit návštěvami zahraničních pracovníků a pracovníků FPH, kteří vyjíždějí na zahraniční instituce za účelem rozvoje internacionalizace a specifických témat efektivního řízení FPH. Zaznamenat jste také mohli akci s názvem International Week of Arts Management, která proběhla v listopadu 2018. V rámci akce vystoupilo 6 renomovaných českých a zahraničních pedagogů a arts manažerů a celkem bylo uskutečněno 13 workshopů a přednášek z oblasti Arts managementu.

Za velmi podstatné považuje fakulta také chod Akademické Psychologické poradny, jejímž cílem je zlepšení dostupnosti poradenských služeb pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. V závěru roku 2018 proběhly 2 workshopy na téma “Duševní zdraví a pohoda u vysokoškolských studentů se specifickými potřebami” a “Duševní zdraví a pohoda u vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení a poruchou pozornosti”, a dále byly pro studenty vyhlašovány rozšířené hodiny poradny.

V neposlední řadě také probíhají aktivity spojené s podporu přípravných, koordinačních a organizačních prací souvisejících s agendou akreditace EQUIS a nezbytných systémových opatření pro řízení kvality. Ocenění EQUIS je pro Fakultu podnikohospodářskou velmi důležité, a proto usiluje o jeho opětovné udělení na další roky.