Kolokvia (PEM a EK)

Během studia vás čekají dvě povinná podzimní kolokvia: ve druhém a třetím ročníku. Rozdíl mezi nimi spočívá především v obsahu prezentované části vaší disertační práce.

Vyhlášené termíny kolokvií najdete zde.

Kolokvium začátek 2. ročníku

Termín: říjen-listopad, předem určuje katedra pro všechny své doktorandy najednou

Požadavky: Hotova rešerše článků, seznam pro disertační práci cca. 80 nejrelevantnějších zdrojů a knih s převahou článků v zahraničních impaktovaných časopisech publikovaných v posledních pěti letech. Stanovení výzkumné otázky na základě přehledu o existujícím stavu poznání v oblasti disertační práce. Definování přidané hodnoty, kterou má disertační práce přinést, a to jak pro vědecké poznání ve světovém kontextu, tak pro praxi. Rámcová představa o empirickém výzkumu – návrh výzkumného souboru, metod získávání dat, metod vyhodnocování dat.

Kolokvium začátek 3. ročníku

Termín: říjen-listopad, předem určuje katedra pro všechny své doktorandy najednou

Požadavky: Hotova teoretická část práce. Připravena finální metodika výzkumu a harmonogram sběru dat. Hotový pilot – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku.

Účastníci kolokvií

 • Jsou informováni a osloveni vedoucím katedry případně jím určeným „vědeckým“ zástupcem
 • Nutní účastníci: Doktorandi katedry z 2. a 3. ročníku (omluvení účasti je možné jen na základě lékařského potvrzení), jejich školitelé (v případě nemoci školitelem určený zástupce), zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu (zajistí jmenovaný zástupce katedry po domluvě s proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium).
 • Min. 4 osoby

Organizační zajištění

Student zajistí:

 • zašle prezentaci na 15–20 minut (a případné další podklady stanovené katedrou) minimálně 7 dní před konáním kolokvia na katedru (kontaktní osobě)
 • způsob a termín odevzdání prezentace před kolokviem stanoví katedra

Katedry (jmenovaný zástupce) zajistí:

 • stanovení termínů kolokvií na jednotlivých katedrách (den/místnost) min. 2 měsíce předem (studijní referentka termíny zveřejní na webu fakulty)
 • podrobné organizační zajištění kolokvií (včetně oslovení a pozvání účastníků)
 • předání prezentací a dalších podkladů členům katedry a zástupcům fakulty, kteří se kolokvií budou účastnit
 • ve spolupráci se zástupcem fakulty vyhotovení zápisu, součástí zápisu je návrh opatření k zapracování. Formulář zápisu ke stažení zde.
 • předání zápisu školiteli a studijní referentce
 • účast (omluvy) prezenčních, kombinovaných doktorandů a školitelů

Zástupce fakulty zajistí:

 • kontrolu zápisu z kolokvia vč. případného doplnění opatření k zapracování

Kontaktní osoby