Studijní povinnosti (PEM)

Studijní povinnosti programu Podniková ekonomika a management zahrnují absolvování:

Absolvování předmětů představuje složení pěti zkoušek z jednotlivých povinných, povinně volitelných či volitelných předmětů v průběhu prvního, případně poloviny druhého (týká se studentů kombinované formy, kteří nastoupili v letech 2014–2016). Doporučuje se (zejména prezenčním doktorandům) absolvovat Kurz pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE organizovaný za účelem přípravy na jejich vlastní výuku. Více se o jednotlivých předmětech dozvíte zde.

Další studijní povinností je úspěšné absolvování kolokvií na začátku druhého a třetího ročníku. Více se o jednotlivých kolokviích dozvíte zde.

Po úspěšném zvládnutí jednotlivých předmětů a první publikační činnosti se mohou doktorandi nejpozději na konci druhého ročníku přihlásit ke Státní doktorské zkoušce, při které prokazují stupeň zvládnutí metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků, teoretických vědomostí v oboru své disertace, představuje teoretické zakotvení a teze své disertační práce a prezentuje výsledky své dosavadní vědecko-výzkumné činnosti. Další informace ohledně odevzdávaných materiálů, požadované publikace a vypsaných termínech najdete zde.

Před velkou obhajobou disertační práce je nejprve nutno absolvovat malou obhajobu (podrobnější informace najdete zde), na níž se předkládá již kompletní verze disertační práce. Teprve po jejím úspěšném zvládnutí a splnění všech ostatních studijních povinností je možno přihlásit se k velké obhajobě disertační práce. Bližší informace o velké obhajobě najdete zde.

Termíny ke splnění studijních povinností jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen SaZŘ) a příslušnými opatřeními děkana o dalších povinnostech doktorandů na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze (viz níže).