Zápis do studia

Formuláře

Zadání doktorské disertační práce

Zadání (ZDP) se vyplňuje v InSIS a vytištěné (podepsané doktorandem i školitelem) se odevzdává Ing. Adrianě Válové, Ph.D. na RB 347 do konce prvního semestru v prvním ročníku. Důvodem je, aby bylo zřejmé, jakému tématu se chce doktorand věnovat. Podrobné informace a pokyny k psaní disertační práce najdete v odkazu.

Do ZDP se po dohodě se školitelem vyplňují tyto informace:

 • název práce,
 • základní literatura (ze které student v práci vychází),
 • předpokládaný rozsah (120-150 stran),
 • předpokládané datum odevzdání (za 4 roky od nástupu do studia),
 • stručná anotace práce, zásady: 1) cíle práce 2) přínosy práce 3) osnova práce).

Předpisy

Pokyny k zápisu do AR 2019/2020 pro druhé a vyšší ročníky

 1. Ke konci každého akademického roku, nejpozději však do 6. září 2019, vyplní v InSISu školitel společně s doktorandem Zprávu o průběhu studia. Zprávu pak předá školitel podepsanou Ing. Adrianě Válové, Ph.D. která ji dále postoupí ke schválení děkanovi FPH. Vyplnit zprávu v databázi InSIS může jen školitel, a proto je třeba, aby se s ním doktorand domluvil na konzultaci v dostatečném časovém předstihu a rozsahu.
 2. Zpráva o průběhu studia schválená děkanem je podmínkou pro zápis studenta do vyššího ročníku viz Studijní a zkušební řád.
 3. Student, který nesplňuje podmínky pro zápis do vyššího ročníku, může děkana požádat o zápis podmíněný. Musí tak učinit bezodkladně poté, co zjistí, že podmínky zápisu do ročníku nesplní. Elektronickou žádost prostřednictvím InSIS (Podání e-žádosti na studijní oddělení) nebo písemnou žádost předá student spolu s vyjádřením školitele a Zprávou o průběhu studia Ing. Adrianě Válové, Ph.D. nejpozději do 31. 8. 2019. 
 4. Doktorand si pro školitele připraví následující body, které se týkají studia za uplynulý akademický rok (2018/2019) a které bude školitel vyplňovat do Zprávy o průběhu studia:
  • podíl doktoranda na pedagogické činnosti,
  • podíl doktoranda na vědecko-výzkumné činnosti,
  • publikační činnost a aktivní účast na konferencích a seminářích,
  • tuzemské a zahraniční stáže,
  • další aktivity, překážky ve studiu a odborné zkušenosti významné pro průběh studia,
  • stav rozpracování disertační práce.
 5. Na případné dotazy odpoví Ing. Adriana Válová, Ph.D. (č. dv. 347 RB / 224 09 8347/adriana.valova [et] vse.cz)

Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu:

Článek 20
Zápis do vyššího ročníku

 1. Do druhého ročníku má právo se zapsat student, který v uplynulém akademickém roce složil alespoň dvě z předepsaných zkoušek a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.
 2. Do třetího ročníku má právo se zapsat student, který složil všechny předepsané zkoušky a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.
 3. Do čtvrtého ročníku má právo se zapsat student, který úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.
 4. Do pátého ročníku má právo se zapsat student, u kterého proběhla malá obhajoba a práce byla doporučena k obhajobě a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.
 5. Maximální doba studia je pět let. Do doby studia se nepočítá doba, po kterou by studentovi jinak trvalo čerpání jeho mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší.
 6. Student je do vyššího ročníku zapsán dnem, kdy k tomu na základě Zprávy o průběhu studia děkan udělí souhlas.
 7. Student, který nesplňuje podmínky pro zápis do vyššího ročníku, může děkana požádat o zápis podmíněný, pokud tak učiní bezodkladně poté, co zjistí, že podmínky zápisu do vyššího ročníku nesplní. Žádost o podmíněný zápis musí být věcně zdůvodněna.
 8. Zápis do vyššího ročníku se zaznamenává v informačním systému VŠE.

Mohlo by Vás zajímat

Povinnosti doktorandů
Studijní plány a předměty studia