Manažerské shrnutí studie Nesrovnalosti ve vnímání a hodnocení makroprostředí – sektorová analýza

Cílem předkládané studie je zhodnotit makroekonomické prostředí a zjistit rozdíly ve vnímání makroekonomického prostředí podnikateli na Slovensku a v České republice. Sběr dat byl proveden pomocí dotazníku, na který odpovědělo 329 podnikatelů ze Slovenské republiky a 312 podnikatelů z České republiky. Tématem ověřovaným v oblasti makroprostředí byla reakce makroprostředí na podnikatelské činnosti, podpora podnikání při zahájení podnikání, podpora inovačních aktivit společností a schopnost podporovat podnikání a vytvářet zajímavé obchodní příležitosti. Odpovědi jsou rozděleny podle odvětví, ve kterém podnikatelé podnikají. Mezi sledovaná odvětví patří: doprava, obchod, stavebnictví, výroba, zemědělství, služby a další odvětví. Výsledky ukazují, že podnikatelé z malých a středních podniků na Slovensku a v České republice systematicky rozlišují vnímání makroprostředí. Zdá se, že podnikatelé z České republiky vnímají makro prostředí pozitivněji než slovenští. Kromě toho bylo zjištěno odlišné vnímání makroekonomické situace v závislosti na odvětví, ve kterém podnikatelé působí. Prezentované výsledky výzkumu přinášejí zjištění tvůrcům hospodářské politiky. Prezentované výsledky rovněž tvoří platformu pro koncepci strategických a regionálních plánů s cílem zajistit udržitelné podnikatelské prostředí a také jejich stabilní ekonomický růst.

 

Cílová skupina stakeholderů: vedení podniku, státní správa

Citace: BELÁS, Jaroslav, GAVUROVÁ, Beata, KUBÁLEK, Jan, KUBÁK, Matuš. Discrepancies in perception and evaluation of macroenvironment – sectoral analysis. Journal of Business Economics and Management [online]. 2020, roč. 21, č. 4, s. 1072–1092. eISSN 1611-1699

Zdroj: https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/12274