Absolvování stáží a další povinnosti programu Management a manažerská ekonomie

K vědecko-výzkumným povinnostem doktorandů patří absolvování výzkumné stáže na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo zapojení se jinou formou do přímé účasti na mezinárodní výzkumné spolupráci. Do doby jednoho měsíce se započítává i čas strávených na mezinárodních letních školách zaměřených na metodologii výzkumu či úzce souvisejících s vypracovávanou disertační prací.

 • Vzhledem k omezeným možnostem vycestovat do zahraničí od března 2020 do srpna 2021 je odloženo splnění povinnosti zahraniční stáže do prosince roku 2022. Tedy studenti, kteří v období březen 2020–srpen 2021 nemohli vycestovat do zahraničí a splnit tak povinnost zahraniční stáže, mohou tuto povinnost splnit a doložit nejpozději do prosince roku 2022.

Pro úspěšné splnění všech studijních povinností je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze a Standardem doktoranda. Časová a obsahová posloupnost těchto povinností je stanovena v individuálním studijním plánu (ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem na začátku studia. ISP je rozdělen do studijních období – semestrů. Doktorandi prezenční formy studia se podílejí na výuce nejpozději od druhého ročníku v průměrném rozsahu 4 hodin týdně (průměr se počítá za akademický rok), mají vypsané konzultační hodiny v rozsahu nejméně 2 hodin týdně, podílejí se na ověřování znalostí studentů a vedou a oponují bakalářské práce, oponují diplomové práce.

Doktorand musí za celé studium získat 100 bodů, přičemž rozložení do jednotlivých ročníků je následující (vždy ke konci ročníku):

 • 1. ročník min. 10 bodů,
 • 2. ročník min. 30 bodů,
 • 3. ročník min. 60 bodů,
 • 4. ročníku min. 100 bodů.

Body lze získat dvěma způsoby: maximálně 50 bodů lze získat za tzv. drivers, v rámci kterých buduje své výzkumné kompetence či získává zdroje pro vlastní výzkum, a minimálně 50 bodů za publikační výstupy. Konkrétní bodové hodnoty jsou uvedeny ve Standardu doktoranda.

 • Získané body uvádí školitel do Zprávy o průběhu studia za uplynulý akademický rok (dále jen ZPS).
 • Získání bodů je dokládáno záznamem v InSIS, záznamem v databázi publikační činnosti (vložit odkaz na PCVSE), prezencí na školení, certifikáty a v některých případech podléhá získání bodů schválení proděkana pro vědu.
 • Dokumenty se ukládají u studijní referentky
 • Absolvování seminářů (2 body za celodenní seminář ⇒  4 pedagogické hodiny nebo 3 reálné hodiny se počítají jako půlden, tj. 1 bod)
 • Účast na Research clubu nebo fakultním kolokviu (1 bod) ⇒ 1 bod za každé konání, kde byl student přítomen (pozor – katedrální kolokvium se nepočítá, tam studenti povinně prezentuji sami)
 • Získaný IGA projekt (10 bodů za projekt, podílná část dle spoluautorství) ⇒ o rozdělení bodu za IGA projekty rozhoduje hlavní řešitel, o rozdělení informuje ostatní členy týmu (tj. přiřazuje jim počet bodů)
 • Školení ESF I a ESF II nejsou obecně uznávána, neboť nesouvisí s vědecko-výzkumnou činností doktoranda
 • Kurzy a školení IGA/A jsou Věda a  vědecké projekty dělané hlavně pro PhD studenty