Absolvování stáží a další povinnosti programu Management a manažerská ekonomie

K vědecko-výzkumným povinnostem doktorandů patří absolvování výzkumné stáže na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo zapojení se jinou formou do přímé účasti na mezinárodní výzkumné spolupráci. Do doby jednoho měsíce se započítává i čas strávených na mezinárodních letních školách zaměřených na metodologii výzkumu či úzce souvisejících s vypracovávanou disertační prací.

Pro úspěšné splnění všech studijních povinností je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze a Standardem doktoranda. Časová a obsahová posloupnost těchto povinností je stanovena v individuálním studijním plánu (ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem na začátku studia. ISP je rozdělen do studijních období – semestrů. Doktorandi prezenční formy studia se podílejí na výuce nejpozději od druhého ročníku v průměrném rozsahu 4 hodin týdně (průměr se počítá za akademický rok), mají vypsané konzultační hodiny v rozsahu nejméně 2 hodin týdně, podílejí se na ověřování znalostí studentů a vedou a oponují bakalářské práce, oponují diplomové práce.

Doktorand musí za celé studium získat 100 bodů, přičemž rozložení do jednotlivých ročníků je následující (vždy ke konci ročníku):

  • 1. ročník min. 10 bodů,
  • 2. ročník min. 30 bodů,
  • 3. ročník min. 60 bodů,
  • 4. ročníku min. 100 bodů.

Body lze získat dvěma způsoby: maximálně 50 bodů lze získat za tzv. drivers, v rámci kterých buduje své výzkumné kompetence či získává zdroje pro vlastní výzkum, a minimálně 50 bodů za publikační výstupy. Konkrétní bodové hodnoty jsou uvedeny ve Standardu doktoranda.