Absolvování stáží a další povinnosti programu Management a manažerská ekonomie

K vědecko-výzkumným povinnostem doktorandů patří absolvování výzkumné stáže na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo zapojení se jinou formou do přímé účasti na mezinárodní výzkumné spolupráci. Do doby jednoho měsíce se započítává i čas strávených na mezinárodních letních školách zaměřených na metodologii výzkumu či úzce souvisejících s vypracovávanou disertační prací.

 • Vzhledem k omezeným možnostem vycestovat do zahraničí od března 2020 do srpna 2021 je odloženo splnění povinnosti zahraniční stáže do prosince roku 2022. Tedy studenti, kteří v období březen 2020–srpen 2021 nemohli vycestovat do zahraničí a splnit tak povinnost zahraniční stáže, mohou tuto povinnost splnit a doložit nejpozději do prosince roku 2022.

Pro úspěšné splnění všech studijních povinností je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze a Standardem doktoranda. Časová a obsahová posloupnost těchto povinností je stanovena v individuálním studijním plánu (ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem na začátku studia. ISP je rozdělen do studijních období – semestrů. Doktorandi prezenční formy studia se podílejí na výuce nejpozději od druhého ročníku v průměrném rozsahu 4 hodin týdně (průměr se počítá za akademický rok), mají vypsané konzultační hodiny v rozsahu nejméně 2 hodin týdně, podílejí se na ověřování znalostí studentů a vedou a oponují bakalářské práce, oponují diplomové práce. Pro prezenční studenty doktorského studia je povinné absolvování kurzu pedagogických dovedností (pro více informací můžete psát na: eva.jarosova2@vse.cz)

Doktorand musí za celé studium získat 100 bodů, přičemž rozložení do jednotlivých ročníků je následující (vždy ke konci ročníku):

 • 1. ročník min. 10 bodů,
 • 2. ročník min. 30 bodů,
 • 3. ročník min. 60 bodů,
 • 4. ročníku min. 100 bodů.

Body lze získat dvěma způsoby: maximálně 50 bodů lze získat za tzv. drivers, v rámci kterých buduje své výzkumné kompetence či získává zdroje pro vlastní výzkum, a minimálně 50 bodů za publikační výstupy. Konkrétní bodové hodnoty jsou uvedeny ve Standardu doktoranda.

 • Získané body uvádí školitel do Zprávy o průběhu studia za uplynulý akademický rok (dále jen ZPS).
 • Získání bodů je dokládáno záznamem v InSIS, záznamem v databázi publikační činnosti  PCVSE, (formuláře a pokyny zde), prezencí na školení, certifikáty a v některých případech podléhá získání bodů schválení proděkana pro vědu.
 • Dokumenty se ukládají u studijní referentky
 • Absolvování školících seminářů (2 body za celodenní seminář ⇒  4 pedagogické hodiny nebo 3 reálné hodiny se počítají jako půlden, tj. 1 bod)
 • Účast na Research clubu (1 bod za každé konání, kde byl student přítomen),
 • účast na RSSE (Kurz Research Seminar Series in Economics – za každý seminář bod), semináře Applied Ethics and Morality Research Group (za každý seminář bod)
 • Účast na  fakultním kolokviu jiných studentů  (1 bod za každé konání, kde byl student přítomen; od 1.9.2022 je pro obdržení bodu nutná osobní účast doktorandů v prezenční formě studia). Pozor – účast na katedrálním kolokviu se nepočítá.
 • Absolvování výzkumných seminářů (1 seminář = 1 bod) a konferencí bez prezentace příspěvku (2 body za celodenní konferenci ⇒  3 reálné hodiny se počítají jako půlden, tj. 1 bod)
 • Získaný IGA projekt (10 bodů za projekt, podílná část dle spoluautorství) ⇒ o rozdělení bodu za IGA projekty rozhoduje hlavní řešitel, o rozdělení informuje ostatní členy týmu (tj. přiřazuje jim počet bodů)
 • Školení ESF I a ESF II nejsou obecně uznávána, neboť nesouvisí s vědecko-výzkumnou činností doktoranda
 • Kurzy a školení IGA/A jsou Věda a  vědecké projekty dělané hlavně pro PhD studenty (pro doložení referentce: Sharepoint – Školení IGA/A – Nabídka školení- na stránce je pod nabídkou tabulka o absolvovaných školeních a počtu hodin) 
 •  Doporučené vědecké konference
 • další bodované semináře např.:
  • 21.02.2023, „How to write a case study?“ /10:00-11:30 in RB459/(1 bod)/