Tvůrčí činnost programu Management a manažerská ekonomie

Od doktorandů je v rámci jejich studia požadována vědecko-výzkumná činnost související se zaměřením disertační práce, spočívající v účasti na řešení vědeckých projektů a v prezentaci dosažených výsledků formou publikací a formou příspěvků přednesených na konferencích. Publikační povinnosti jsou dány požadavky stanovenými na FPH Opatřením děkana:

 1. Pro připuštění k státní doktorské zkoušce musí mít doktorand prokazatelnou publikační činnost buď formou článku v recenzovaném periodiku nebo formou příspěvku ve sborníku vědecké konference indexované v databázi Scopus/WoS nebo příspěvku (s plným článkem, nestačí abstrakt) na světové prestižní vědecké konferenci.
 2. Před připuštěním k velké obhajobě disertační práce musí být mezi publikacemi doktoranda alespoň jeden publikovaný nebo prokazatelně k tisku přijatý odborný článek v časopise indexovaný v databázi Scopus nebo Web of Science, kde je doktorand prvním autorem.
 3. Dále musí doktorand během studia získat za publikační činnost min. 50 bodů, která se počítá následovně:
   • výstup je vždy dělen počtem spoluautorů, školitel se nepočítá, článek musí souviset s obory FPH,
   • vědecký článek v oboru FPH v časopise s AIS > 1,3: 250 bodů,
   • vědecký článek v oboru FPH v časopise s AIS > 0,5: 150 bodů,
   • vědecký článek v oboru FPH v časopise s AIS > 0,25 nebo se SJR > 0,7 nebo s nenulovým SJR a vedeným v rankingu AJG na úrovni min. 2: 100 bodů,
   • jiný vědecký článek v časopise s IF nebo SJR: 50 bodů,
   • vědecký článek v časopise vedeném v ESCI, v AJG na úrovni 1, nebo vědecké články v časopisech s IF nebo SJR o rozsahu < 7 normostran: 20 bodů,
   • vědecká monografie: 10 bodů za 1 AA,
   • příspěvek na konferenci vedené v CPCI, Scopus nebo na mezinárodní prestižní konference vyžadující full paper: 10 bodů

Zároveň doktorand může obdržet body za získání výzkumných grantů, které doplňují body získané za absolvované další předměty a semináře (platí max. 50 bodů celkem). Body jsou získávány následovně:

   • získání interního grantu: 10 bodů za projekt (řešitelé si dělí mezi sebou),
   • získání externího výzkumného grantu či smluvního výzkumu: 10 bodů za získaných 100.000 CZK pro FPH VŠE.

Dosažené publikace musí být evidovány v databázi publikační činnosti VŠE a dedikovány na FPH VŠE. Formuláře pro zadání publikační činnosti do databáze najdete zde.