Velká obhajoba disertační práce (PEM a EK)

Doktorandi v kombinované formě studia musí absolvovat velkou obhajobu disertační práce před koncem pátého ročníku, prezenční doktorandi před koncem třetího ročníku (nebo po převodu do kombinované formy opět do konce pátého ročníku).

Disertační práce má obvykle rozsah 120–150 normostran (bez příloh), tiskne se oboustranně. Doporučené okraje 2,5 cm. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (např. Georgia, Palatino Linotype apod.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší.

Disertační práce musí dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 47 obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci může být uznán i soubor minimálně 3 spolu souvisejících vědeckých článků k danému tématu již uveřejněných nebo přijatých do tisku v recenzovaných časopisech evidovaných v Social Science Citation Index nebo SCOPUS, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a sjednocujícím komentářem. Student musí být jediným autorem alespoň jednoho z těchto článků. Zároveň součet autorských podílů musí být roven alespoň 3. Pokud některé články ještě nebyly publikovány, ale byly již přijaty k tisku, musí doktorand před odevzdáním disertační práce k obhajobě doložit u takových článků přijetí k tisku.

Před plánovaným termínem obhajoby doktorské disertační práce musí mít doktorand splněny všechny ostatní povinnosti dle opatření děkana. Dále je třeba v předstihu minimálně 8 týdnů odevzdat disertační práci do InSIS a na studijní oddělení následující dokumenty:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk + ji zaslat i v elektronické podobě na adresu blanka.helclova@vse.cz,
  • 10 ks autoreferátu v tištěné podobě (stačí kroužková vazba) + ho zaslat i v elektronické podobě na adresu blanka.helclova@vse.cz Autoreferát je výrazně zkrácená verze disertační práce – má méně než 30 normostran a měl by obsahovat to nejdůležitější (cíl, hlavní teoretická východiska, jasně popsanou metodiku, konkrétní výsledky disertační práce, v kvantitativních typech prací hlavní testovaný model, charakteristiky původního řešení a přínosů, literatura použitá v autoreferátu). Student by ho měl konzultovat se školitelem, protože autoreferát se předem posílá komisi pro obhajobu disertační práce. Vypracování autoreferátu zabere několik týdnů a je dobré s tím počítat předem.
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • školitel k podkladům studenta připojí podepsaný protokol o výsledku kontroly práce v antiplagiátorském programu Validátor.vse.cz,
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu celého studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze PCVSE , doplňte do šablony pro krátkou zprávu školitele.

Termíny ODP

Termín Místnost a čas Doktorand
16. 9. 2021 13:30, RB 359 Florian Maximilian Diener, M.A.
16. 9. 2021 14:30, RB 359 Ing. et Ing. Klára Kubíčková
30. 6. 2021 14:00, RB 359 Ing. Karel Pernica
11. 5. 2021 14:00, RB 359 Mgr. Eva Purzycki
7. 4. 2021 14:00, RB 359 Mgr. Veronika Motlová
8. 2. 2021 14:30, RB 359 Warsame Osmar
9. 12. 2020 13:00, RB 359 JUDr. Jan Kubálek
10. 9. 2020 11:30, RB 459 Ing. Jan Mareš
10. 9. 2020 13:00, RB 459 Ing. Jana Gašková
17. 9. 2020 15:00, RB 359 Ing. Jana Abíková
18. 9. 2020 10:00, RB 359 Ing. Daniela Kolouchová
18. 9. 2020 13:00, RB 359 Ing. Martin Viktora