Často kladené otázky

Na této stránce naleznete nejčastěji kladené dotazy, se kterými se studenti obracejí na studijní referentky. V případě jakýchkoli nejasností či dalších dotazů, se neváhejte obrátit přímo na svou studijní referentku.

Hana Dudová

Hana Dudová

Přijímací řízení k bakalářskému studiu
Studijní odd. bakalářského, magisterského a distančního studia
Studenti PE a MNG s příjmením od Kr do Ž

RB 412
tel: 224 098 412
dudova@vse.cz

Zdeňka Kudlíková

Zdeňka Kudlíková

Přijímací řízení k magisterskému studiu
Studijní odd. bakalářského, magisterského a distančního studia
Studenti AM všichni + PE a MNG s příjmením od A do Ko

RB  411
tel: 224 098 411
kudlikz@vse.cz

  • V prvním kole zápisů jsou zapsány předměty studentům, kteří si předměty registrovali v první třídě skupin předmětů (jako povinné předměty).
  • Druhé kolo zahrnuje předměty volitelné pro různá zaměření studentů (program, vedlejší specializace).
  • Ve třetím kole jsou celoškolsky volitelné a nezaregistrované předměty.

Další informace viz Harmonogramy registrací a zápisů na příslušný semestr.

Předměty je možné odhlašovat (i přihlašovat) do konce termínu změn v zápisech. Zpravidla se jedná o první týden výuky v daném semestru. Platí ale pravidlo, že počet zapsaných kreditů nesmí klesnout pod počet kreditů automatizovaně zapsaných (do počtu zapsaných kreditů se nepočítají mimosemestrální kurzy např. státní zkoušky). Další informace viz Harmonogramy registrací a zápisů na příslušný semestr.

Po každém semestru musí mít student celkem získáno alespoň tolik kontrolních kreditů, kolik od­povídá počtu do­sud studovaných semestrů, v nichž neměl přerušeno studium, vynásobenému čís­lem 20, je-li studentem prezenční formy studia, nebo číslem 15, je-li studentem distanční nebo kombinované formy studia (viz Studijní a zkušební řád).

Zápisem do studia obdrží student o pětinu více kreditních poukázek, než odpovídá celkovému počtu nutnému k absolvování studia. Pro bakalářské studium je to 36 rezervních kreditů (216 celkem) a pro navazující magisterské studium 24 rezervních kreditů (144 celkem). Viz Studijní a zkušební řád.

Děkan může přidělit studentům dodatečné kreditové poukázky – typicky na dostudování (například když je student na výjezdu a chybí mu kredity na dostudování). Jejich přidělení však není nárokové. Žádosti o přidělení kreditových poukázek fakulta posuzuje individuálně.

Pokud nemohl student z vážných důvodů splnit studijní povinnost, může vyučujícího nebo zkoušejícího požádat o její omluvení, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy měla být splněna, nebo kdy pominula překážka plnění studijní povinnosti na straně studenta. O omluvě rozhoduje vyučující nebo zkoušející bezodkladně. Nelze-li vyučujícího nebo zkoušejícího kontaktovat, zanechá student žádost na sekretariátu příslušného pracoviště (viz Studijní a zkušební řád).

Student si státní závěrečnou zkoušku registruje jako mimosemestrální kurz a přihlašuje se přes InSIS v Osobní administrativě na vypsané termíny.

V případě neúspěšného pokusu je možné státní zkoušku opakovat ještě na dvou opravných termínech, vždy však nejdříve 30 dní po neúspěšném pokusu. Kreditové poukázky se  čerpají pouze při prvním termínu stanoveném pro složení zkoušky. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky se kredity přičtou do plusových/získaných kreditů. V případě druhého neúspěšného pokusu student o kredity nepřichází. Po třetím neúspěšném pokusu dochází k vyloučení studenta.

Pokud se nemohl student z vážných důvodů dostavit na termín státní zkoušky, na který je nahlášen, může zkoušejícího požádat o jeho omluvení, a to nejdéle do třech pracovních dní po termínu, nebo poté, kdy pominula překážka splnění studijní povinnosti na straně studenta. V případě neomluvení termínu ve lhůtě stanovené Studijním a zkušebním řádem, je tento termín zaznamenán jako neúspěšný pokus státní zkoušky.

Viz Studijní a zkušební řád.

Na Fakultě podnikohospodářské lze uznat pouze předměty zakončené zkouškou se známkou 1 nebo 2, která není starší tří let. Vystudované předměty k uznání musí mít zcela totožný ident (kód předmětu) s uznávaným předmětem. Nejčastěji se tedy jedná o situace, kdy student ukončil studium a následně byl opět po úspěšném přijímacím řízení přijat do studia na FPH.

Za uznaný kredit se ztrácí 0,2 kreditů z rezervních kreditů.

Předměty studované v rámci souběžného studia na více fakultách VŠE se neuznávají.

  • FPH může uznat předměty vystudované na veřejných vysokých školách, které patří do skupiny povinných předmětů studijních programů FPH (u povinných předmětů je třeba vyjádření garanta předmětu z VŠE).
  • FPH uznává všechny předměty bakalářského studia ze skupiny oVOR.
  • FPH uznává všechny předměty, které studenti absolvovali při studiu na vysoké škole v zahraničí, na niž byli vysláni v rámci studia na FPH. O uznání těchto předmětů žádají studenti proděkanku pro pedagogiku. O schválení výběru předmětů (Learning Agreement) před vlastním výjezdem žádají studenti proděkana pro zahraniční styky. V elektronické žádosti pečlivě vyplňte semestr, do kterého se předměty mají uznat a veškeré předměty „opište“ z transcriptu včetně  kreditů a výsledků předmětů (kladné i záporné výsledky), pokud je odstudovaný předmět uznáván za předmět vyučovaný na VŠE, je třeba souhlas garanta předmětu z VŠE.

Ke stažení:

Fakulta podnikohospodářská od akademického roku 2015/16 distanční formu studia neotevírá. Přestup stávajících studentů z distanční na prezenční formu studia a naopak povoluje proděkanka pro pedagogiku.

Studium je možné přerušit v kterémkoliv semestru kromě prvního. Přerušit studium na daný semestr (příp. déle) je možné nejpozději během prvního týdne výuky tj. do konce elektronických zápisů. Studium nelze, kromě závažných důvodů, přerušovat později. Žádost o přerušení studia je student povinen podat bezodkladně poté, kdy vzniknou důvody pro přerušení studia. Další informace viz Studijní a zkušební řád.

Pokud student zjistil, že nezvládá plnit podmínky studia, sám podá e-žádost v Insis v Osobní administrativa/Kontaktní centrum  (např. z důvodu dalšího studia, aby nemusel platit poplatky za delší studia).

 

Student může požádat o změnu rozhodnutí děkana (např. bylo-li ukončeno studium pro neplnění studijních povinností). Ve své žádosti uvede důvody pro změnu rozhodnutí. V případě akceptování žádosti dostane student písemné rozhodnutí děkana, v případě zamítnutí žádosti děkanem dostane student písemné stanovisko rektora.

Podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách je poplatek vyměřen za studium delší, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Viz poplatky příslušného akademického roku:

  • 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců,
  • 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců,
  • 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců.

Podle § 58 odst. 4 zákona poplatek za studium dalšího bakalářského nebo magisterského studijního programu absolventa bakalářského nebo magisterského studijního programu ve výši 2 819 Kč za každý další započatý rok.

Viz Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2020/2021 (PR 3/2020).

Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle zákona o vysokých školách je detailně popsán zde.

Přestup na FPH vzhledem k rozdílnému typu přijímacích zkoušek není možný, je nutné projít novým přijímacím řízením. Obdobné je to při přestupu z jiné školy na VŠE.

V případě uchazečů, kteří v rámci svého studia na střední škole neskládali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, je potřeba složit test z českého jazyka v rámci daného přijímacího řízení vždy nový, a to i v případě, že ho již skládali v předchozích letech. Bližší informace k testu a způsobu přihlášení najdete zde.

Fakulta podnikohospodářská nabízí možnost mimořádného studia vybraných předmětů v rámci celoživotního vzdělávání. Mimořádné studium je zpoplatněné, výše poplatku je stanovena celoškolským předpisem. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Základní informace najdete na stránkách studentského tajemníka zde.

Propagaci akcí v prostorách VŠE koordinuje PR oddělení – viz pravidla. Studentské organizace podávají žádost o propagaci akcí prostřednictvím studentského tajemníka. O propagaci akcí v rámci FPH se lze domluvit na prfph@vse.cz.