Často kladené otázky

Na této stránce naleznete nejčastěji kladené dotazy, se kterými se studenti obracejí na studijní referentky. V případě jakýchkoli nejasností či dalších dotazů, se neváhejte obrátit přímo na svou studijní referentku.

Co se zapisuje v jednotlivých kolech zápisu?

  • V prvním kole zápisů jsou zapsány předměty studentům, kteří si předměty registrovali v první třídě skupin předmětů (jako povinné předměty).
  • Druhé kolo zahrnuje předměty volitelné pro různá zaměření studentů (program, vedlejší specializace).
  • Ve třetím kole jsou celoškolsky volitelné a nezaregistrované předměty.

Další informace viz Harmonogramy registrací a zápisů na příslušný semestr.

Do kdy je možné si odhlásit předmět?

Předměty je možné odhlašovat (i přihlašovat) do konce termínu změn v zápisech. Zpravidla se jedná o první týden výuky v daném semestru. Platí ale pravidlo, že počet zapsaných kreditů nesmí klesnout pod počet kreditů automatizovaně zapsaných. Další informace viz Harmonogramy registrací a zápisů na příslušný semestr.

Jaký je minimální počet kreditů za semestr?

Po každém semestru musí mít student celkem získáno alespoň tolik kontrolních kreditů, kolik od­povídá počtu do­sud studovaných semestrů, v nichž neměl přerušeno studium, vynásobenému čís­lem 20, je-li studentem prezenční formy studia, nebo číslem 15, je-li studentem distanční nebo kombinované formy studia (viz Studijní a zkušební řád Článek 9 – Kontrolní kredity).

Kolik mám rezervních kreditních poukázek?

Zápisem do studia obdrží student o pětinu více kreditních poukázek, než odpovídá celkovému počtu nutnému k absolvování studia. Pro bakalářské studium je to 36 rezervních kreditů (216 celkem) a pro navazující magisterské studium 24 rezervních kreditů (120 celkem).

Jak je to s přidáním dodatečných kreditů?

Děkan může přidělit studentům dodatečné kreditové poukázky – typicky na dostudování. Jejich přidělení však není nárokové. Žádosti o přidělení kreditových poukázek fakulta posuzuje individuálně.

Jak je to s omlouváním předmětů?

Pokud nemohl student z vážných důvodů splnit studijní povinnost, může vyučujícího nebo zkoušejícího požádat o její omluvení, a to nejdéle do třech pracovních dní po termínu, kdy měla být splněna, nebo poté, kdy pominula překážka splnění studijní povinnosti na straně studenta. O omluvě rozhoduje vyučující nebo zkoušející bezodkladně. Nelze-li vyučujícího nebo zkoušejícího kontaktovat, zanechá student žádost na sekretariátu příslušného pracoviště (viz Studijní a zkušební řád Článek 14 – Překážky plnění studijních povinností).

Jak je to s opravnými termíny státních závěrečných zkoušek, omlouváním termínů apod.?

Student si státní závěrečnou zkoušku registruje jako mimosemestrální kurz a přihlašuje se přes ISIS na vypsané termíny. V případě neúspěšného pokusu je možné státní zkoušku opakovat ještě na dvou opravných termínech, vždy však nejdříve 30 dní po neúspěšném pokusu. Prvním ani druhým neúspěšným pokusem student nepřichází o kredity. Pokud se nemohl student z vážných důvodů dostavit na termín státní zkoušky, na který je nahlášen, může zkoušejícího požádat o jeho omluvení, a to nejdéle do třech pracovních dní po termínu, nebo poté, kdy pominula překážka splnění studijní povinnosti na straně studenta. V případě neomluvení termínu ve lhůtě stanovené Studijním a zkušebním řádem, je tento termín zaznamenán jako neúspěšný pokus státní zkoušky.

Jak je to s uznáváním vystudovaných předmětů?

Na Fakultě podnikohospodářské lze uznat pouze předměty zakončené zkouškou se známkou 1 nebo 2, která není starší tří let. Vystudované předměty k uznání musí mít zcela totožný ident (kód předmětu) s uznávaným předmětem. Nejčastěji se tedy jedná o situace, kdy student ukončil studium a následně byl opět po úspěšném přijímacím řízení přijat do studia na FPH.

Předměty studované v rámci souběžného studia na více fakultách VŠE se neuznávají.

  • FPH může uznat předměty vystudované na veřejných vysokých školách, které patří do skupiny povinných předmětů studijních programů FPH.
  • FPH uznává všechny předměty bakalářského studia ze skupiny oVOR.
  • FPH uznává všechny předměty, které studenti absolvovali při studiu na vysoké škole v zahraničí, na niž byli vysláni v rámci studia na FPH. O uznání těchto předmětů žádají studenti proděkanku pro pedagogiku. O schválení výběru předmětů (Learning Agreement) před vlastním výjezdem žádají studenti proděkana pro zahraniční styky.

Ke stažení: žádost o uznání předmětů.

Je možné studovat v distanční formě studia na FPH?

Fakulta podnikohospodářská v akademickém roce 2015/16 distanční formu studia neotevírá. Přestup stávajících studentů z distanční na prezenční formu studia a naopak povoluje proděkanka pro pedagogiku.

Jakým způsobem mohu přerušit studium?

Studium je možné přerušit v kterémkoliv semestru. Přerušit studium na daný semestr (příp. déle) je možné nejpozději do konce elektronických zápisů. Studium nelze, kromě závažných důvodů, přerušovat později. Žádost o přerušení je student povinen podat bezodkladně poté, kdy vzniknou důvody pro přerušení studia. Další informace viz Studijní a zkušební řád Článek 6 Přerušení studia.

Jak je to se zanecháním studia?

Pokud student zjistil, že nezvládá plnit podmínky studia, sám zažádá písemně o zanechání studia (např. z důvodu dalšího studia, aby nemusel platit poplatky za delší studia).

Mám možnost na přezkoumání rozhodnutí?

Student může požádat o změnu rozhodnutí děkana (např. bylo-li ukončeno studium pro neplnění studijních povinností). Ve své žádosti uvede důvody pro změnu rozhodnutí. V případě akceptování žádosti dostane student písemné rozhodnutí děkana, v případě zamítnutí žádosti děkanem dostane student písemné stanovisko rektora.

Kolik stojí semestr studia navíc?

Podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách je poplatek vyměřen za studium delší, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Viz poplatky příslušného akademického roku:

  • 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců,
  • 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců,
  • 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců.

Podle § 58 odst. 4 zákona poplatek za studium dalšího bakalářského nebo magisterského studijního programu absolventa bakalářského nebo magisterského studijního programu ve výši 2 819 Kč za každý další započatý rok.

Co mám zajistit, pokud chci pořádat studentskou akci na VŠE?

Základní informace najdete na stránkách studentského tajemníka v sekci Co mám dělat když

Mohu si nechat uznat vzdělání v zahraniční?

Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle zákona o vysokých školách je detailně popsán zde.

Lze na FPH přestoupit z jiné fakulty VŠE?

Přestup na FPH vzhledem k rozdílnému typu přijímacích zkoušek není možný, je nutné projít novým přijímacím řízením. Obdobné je to při přestupu z jiné školy na VŠE.

Co obnáší mimořádné studium?

Fakulta podnikohospodářská nabízí možnost mimořádného studia vybraných předmětů v rámci celoživotního vzdělávání. Mimořádné studium je zpoplatněné, výše poplatku je stanovena celoškolským předpisem. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Jak umístit informace o (studentské) akci na webu školy/fakulty?

Propagaci akcí v prostorách VŠE koordinuje PR oddělení – viz pravidla. Studentské organizace podávají žádost o propagaci akcí prostřednictvím studentského tajemníka. O propagaci akcí v rámci FPH se lze domluvit na prfph@vse.cz.