Odborné praxe ve firmě v zahraničí

Odborná praxe je přímou součástí studia a za její absolvování získává student 6 ECTS. Studenti magisterského studijního programu Management mohou v rámci svého studia absolvovat odbornou praxi u vybraných firem v České republice (předmět 33F501), nebo odbornou praxi u vybraných firem v zahraničí (předmět 33F502). Studenti studijního programu Arts management mohou absolvovat pouze odbornou praxi u firmy v zahraničí.

Průběh konání předmětu „Odborná praxe ve firmě“

V případě odborných praxí u zahraničních firem mohou studenti využít uzavřenou platformu Highered – The Global Talent Network. Studenti FPH VŠE mají do této unikátní sítě přístup zdarma díky členství Fakulty podnikohospodářské v celosvětové nadaci pro rozvoj managementu EFMD. Pro přístup k těmto praxí se stačí zaregistrovat na tomto odkazu. Vložte zde svoji školní emailovou adresu (část před @vse.cz) a následně potvrďte kontrolní email ve své školní poštovní schránce.

Studenti si mohou vyhledat i jinou firmu pro svou zahraniční odbornou praxi. Výběr této firmy ale musí schválit proděkan pro zahraniční vztahy FPH VŠE.

Finanční podpora

U zahraničních odborných praxí mohou studenti získat finanční podporu, a to v následující podobě:

 1. Odborné praxe s podporou programu Erasmus+ (státy EU, Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Turecko)
 2. Odborné praxe s finanční podporou FPH (všechny ostatní státy)

V případě, že nesplňujete podmínky pro získání finanční podpory nebo možnosti žádat o finanční příspěvek nechcete využít, můžete realizovat individuální odbornou praxi v zahraničí jako freemover bez finanční podpory. Podmínky pro uznání praxe jako součásti studia na VŠE jsou shodné s programem odborné praxe s finanční podporou FPH.

1. Odborné praxe s podporou programu Erasmus+

 • Praxe musí trvat min. 8 týdnů
 • Zahraničí je pro případy praxe definováno jako stát mimo ČR a Slovensko, příp. mimo zemi, jejíž státní příslušnost student má
 • Praxe musí být práce na plný úvazek a musí svým obsahem a náročností odpovídat úrovni studenta magisterského programu VŠE
 • Praxe musí probíhat pod dohledem supervizora v dané firmě, který na konci praxe vyplňuje a podepisuje hodnocení
 • Praxe musí být ještě před svým začátkem schválena proděkanem pro zahraniční vztahy – prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
 • Student musí mít po celou dobu praxe status studenta (tj. nesmí mít přerušené ani ukončené studium)
 • Praxe musí probíhat ve státech EU, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku nebo Turecku
 • Praxe nesmí probíhat v institucích EU nebo na zahraničních ambasádách z důvodu konfliktu zájmů a případného dvojího financování
 • Student může za dobu svého magisterského studia využít stipendia z programu Erasmus + vícekrát (exchange pobyt + praxe), celkový počet měsíců strávených na výjezdu však nesmí přesáhnout 12

Po splnění všech výše uvedených podmínek student získá finanční podporu na 8 týdnů (2 měsíce) své praxe. Pokud praxe trvá déle, je student veden po zbytek praxe jako „zero-grant“.

Finanční podpora se liší podle státu, ve kterém stáž probíhá. Státy jsou rozdělené do tří skupin podle životních nákladů:

Skupina Cílová země Grant/měsíc
1 Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie 660 €
2 Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Španělsko, Rakousko, Řecko, Nizozemí, Portugalsko 600 €
3 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko. Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 480 €

Výplata stipendií probíhá obvykle během měsíce od odevzdání a vyplnění všech formalit.

Postup a nutné formality

Před výjezdem:

 1. Nalezení vhodné praxe (kontakt s firmou, podmínky, délka praxe atd.)
 2. Formální schválení praxe firmou (vyplnění a podepsání Learning Agreement for Traineeships)
 3. Schválení praxe vysílající institucí (podpis proděkana pro zahraniční vztahy)
 4. Vyplnění a podepsání tzv. Bank account details from studentem
 5. Podepsání tzv. finanční dohody studentem (po odevzdání LA)
 6. Kopie úrazového pojištění a pojištění zodpovědnosti (pokud nehradí firma, viz Learning Agreement for Traineeship).

Všechny dokumenty musí být vyplněné a odevzdané před začátkem praxe v místnosti RB 525 Ing. Martině Čížkové, martina.cizkova@vse.cz)

Po příjezdu:

 1. Odevzdání Learning Agreement for Traineeship – after mobility
 2. Uznání předmětu 33F502 v InSIS

Studenti jsou povinni vyplnit zprávy a jazykové testy z tzv. Mobility tool, a to před a po skončení stáže. Link vždy obdrží na školní emailovou adresu.

2. Odborné praxe s podporou FPH

Od akademického roku 2017/2018 mohou studenti magisterských programů Management a Arts Management využít možnosti požádat o finanční příspěvek FPH pro pracovní stáže probíhající mimo státy EU.

Žádost o přidělení stipendia je možné podat pouze při splnění následujících podmínek

 • Vysílaný student musí být řádně zapsán ke studiu na vysílající škole v průběhu celého svého pobytu v zahraničí, je tedy vyloučeno, aby před ukončením pobytu v zahraničí ukončil své studium na domácí vysoké škole (splněním všech předepsaných studijních povinností a složením státních závěrečných zkoušek).
 • Minimální délka pracovní stáže je 4 týdny.
 • Podmínkou je práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Student nevyužil či nevyužívá podporu programu Erasmus+ pro odbornou praxi.

Student obdrží stipendium ze Stipendijního fondu FPH. Stipendium se poskytuje formou jednorázové paušální částky ve výši 10 000 Kč bez ohledu na délku trvání stáže.

Postup a nutné formality

Před výjezdem:

 1. Nalezení vhodné praxe (kontakt s firmou, podmínky, délka praxe atd.)
 2. Formální schválení praxe firmou (vyplnění a podepsání Learning Agreement for Traineeships)
 3. Schválení praxe vysílající institucí (podpis proděkana pro zahraniční vztahy)

Všechny dokumenty musí být vyplněné a odevzdané před začátkem praxe v místnosti RB 525 (Martina Čížková)

Po rozhodnutí o udělení stipendia ze stipendijního fondu FPH je stipendium vyplaceno na bankovní účet evidovaný v InSISu.

Po příjezdu:

 1. Odevzdání Learning Agreement for Traineeship – after mobility
 2. Vyplnění závěrečné zprávy v InSIS
 3. Uznání předmětu 33F502 v InSIS

Dokumenty ke stažení

 • Learning Agreement for Traineeship [doc]
 • Bank Account Details Form [PDF] (Doporučujeme prohlížeč Explorer. Student odevzdává 2 výtisky. Po stažení je nutné otevřít v Adobe Reader 10 a vyšší, nikoliv v internetovém prohlížeči. Pokyny k vyplnění: Ident.č. = Vaše ID v InSISu. BIC/SWIFT se doplní automaticky po vložení IBANu. Při tisku se na formuláři automaticky vytvoří jedinečný QR kód)
 • Závěrečná zpráva studenta

Nabídky stáží pro odbornou praxi ve firmě v zahraničí

(pro vstup do nabídky klikněte na logo)

HigherEdJobs Logo

Česká centra / Czech centres - logo