Odborné praxe ve firmě v zahraničí

Odborná praxe je přímou součástí studia a za její absolvování získává student 6 ECTS. Studenti magisterského studijního programu Management mohou v rámci svého studia absolvovat odbornou praxi u vybraných firem v České republice (předmět 33F501), nebo odbornou praxi u vybraných firem v zahraničí (předmět 33F502). Studenti studijního programu Arts management mohou absolvovat pouze odbornou praxi u firmy v zahraničí.

Průběh konání předmětu „Odborná praxe ve firmě“

V případě odborných praxí u zahraničních firem mohou studenti využít uzavřenou platformu Highered – The Global Talent Network. Studenti FPH VŠE mají do této unikátní sítě přístup zdarma díky členství Fakulty podnikohospodářské v celosvětové nadaci pro rozvoj managementu EFMD. Pro přístup k těmto praxí se stačí zaregistrovat na tomto odkazu. Vložte zde svoji školní emailovou adresu (část před @vse.cz) a následně potvrďte kontrolní email ve své školní poštovní schránce.

Studenti si mohou vyhledat i jinou firmu pro svou zahraniční odbornou praxi. Výběr této firmy ale musí schválit proděkan pro zahraniční vztahy FPH VŠE.

Finanční podpora

U zahraničních odborných praxí mohou studenti získat finanční podporu, a to v následující podobě:

 1. Odborné praxe s podporou programu Erasmus+ (státy EU, Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Turecko)
 2. Odborné praxe s finanční podporou FPH (všechny ostatní státy)

V případě, že nesplňujete podmínky pro získání finanční podpory nebo možnosti žádat o finanční příspěvek nechcete využít, můžete realizovat individuální odbornou praxi v zahraničí jako freemover bez finanční podpory. Podmínky pro uznání praxe jako součásti studia na VŠE jsou shodné s programem odborné praxe s finanční podporou FPH.

1. Odborné praxe s podporou programu Erasmus+

 • Praxe musí trvat min. 8 týdnů
 • Zahraničí je pro případy praxe definováno jako stát mimo ČR a Slovensko, příp. mimo zemi, jejíž státní příslušnost student má
 • Praxe musí být práce na plný úvazek a musí svým obsahem a náročností odpovídat úrovni studenta magisterského programu VŠE
 • Praxe musí probíhat pod dohledem supervizora v dané firmě, který na konci praxe vyplňuje a podepisuje hodnocení
 • Praxe musí být ještě před svým začátkem schválena proděkanem pro zahraniční vztahy – prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
 • Student musí mít po celou dobu praxe status studenta (tj. nesmí mít přerušené ani ukončené studium)
 • Praxe musí probíhat ve státech EU, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku nebo Turecku
 • Praxe nesmí probíhat v institucích EU nebo na zahraničních ambasádách z důvodu konfliktu zájmů a případného dvojího financování
 • Student může za dobu svého magisterského studia využít stipendia z programu Erasmus + vícekrát (exchange pobyt + praxe), celkový počet měsíců strávených na výjezdu však nesmí přesáhnout 12

Po splnění všech výše uvedených podmínek student získá finanční podporu na minimálně 12 týdnů (3 měsíce) své praxe.

Finanční podpora se liší podle státu, ve kterém stáž probíhá. Státy jsou rozdělené do tří skupin podle životních nákladů:

Skupina Cílová země Grant/měsíc
1 Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie 660 €
2 Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Španělsko, Rakousko, Řecko, Nizozemí, Portugalsko 600 €
3 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko. Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 480 €

Výplata stipendií probíhá obvykle během měsíce od odevzdání a vyplnění všech formalit.

Postup a nutné formality

Před výjezdem:

 1. Nalezení vhodné praxe (kontakt s firmou, podmínky, délka praxe atd.)
 2. Formální schválení praxe firmou (vyplnění a podepsání Learning Agreement for Traineeships)
 3. Schválení praxe vysílající institucí (podpis proděkana pro zahraniční vztahy)
 4. Vyplnění bankovních detailů v InSIS (nutno zvolit účel „k výplatě stipendií na zahraniční výjezdy“)
 5. Podepsání tzv. finanční dohody studentem (po odevzdání LA)
 6. Kopie úrazového pojištění a pojištění zodpovědnosti (pokud nehradí firma, viz Learning Agreement for Traineeship).

Všechny dokumenty musí být vyplněné a odevzdané před začátkem praxe v místnosti RB 525 Ing. Martině Čížkové, martina.cizkova@vse.cz)

Po příjezdu:

 1. Odevzdání Learning Agreement for Traineeship – after mobility do rukou proděkana pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřicha Soukupa, CSc.
 2. Uznání předmětu 33F502 v InSIS na základě žádosti o uznání předmětu

Studenti jsou povinni vyplnit zprávy a jazykové testy z tzv. Mobility tool, a to před a po skončení stáže. Link vždy obdrží na školní emailovou adresu.

2. Odborné praxe s podporou FPH

Od akademického roku 2017/2018 mohou studenti magisterských programů Management a Arts Management využít možnosti požádat o finanční příspěvek FPH pro pracovní stáže probíhající mimo státy EU.

Žádost o přidělení stipendia je možné podat pouze při splnění následujících podmínek

 • Vysílaný student musí být řádně zapsán ke studiu na vysílající škole v průběhu celého svého pobytu v zahraničí, je tedy vyloučeno, aby před ukončením pobytu v zahraničí ukončil své studium na domácí vysoké škole (splněním všech předepsaných studijních povinností a složením státních závěrečných zkoušek).
 • Minimální délka pracovní stáže je 4 týdny.
 • Podmínkou je práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Student nevyužil či nevyužívá podporu programu Erasmus+ pro odbornou praxi.

Student obdrží stipendium ze Stipendijního fondu FPH. Stipendium se poskytuje formou jednorázové paušální částky ve výši 10 000 Kč bez ohledu na délku trvání stáže.

Postup a nutné formality

Před výjezdem:

 1. Nalezení vhodné praxe (kontakt s firmou, podmínky, délka praxe atd.)
 2. Formální schválení praxe firmou (vyplnění a podepsání Learning Agreement for Traineeships)
 3. Schválení praxe vysílající institucí (podpis proděkana pro zahraniční vztahy)

Všechny dokumenty musí být vyplněné a odevzdané před začátkem praxe v místnosti RB 525 (Martina Čížková).

Po rozhodnutí o udělení stipendia ze stipendijního fondu FPH je stipendium vyplaceno na bankovní účet evidovaný v InSISu.

Po příjezdu:

 1. Odevzdání Learning Agreement for Traineeship – after mobility do rukou proděkana pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřicha Soukupa, CSc.
 2. Uznání předmětu 33F502 v InSIS na základě žádosti o uznání předmětu
 3. Vyplnění závěrečné zprávy v InSIS

Dokumenty ke stažení

Nabídky stáží pro odbornou praxi ve firmě v zahraničí

(pro vstup do nabídky klikněte na logo)

HigherEdJobs Logo

Česká centra / Czech centres - logo