Odborné praxe ve firmě v zahraničí

Odborná praxe je přímou součástí studia a za její absolvování získává student 6 ECTS. Studenti magisterského studijního programu Management mohou v rámci svého studia absolvovat odbornou praxi u vybraných firem v České republice (předmět 33F501), nebo odbornou praxi u vybraných firem v zahraničí (předmět 33F502). Studenti studijního programu Arts management mohou absolvovat pouze odbornou praxi u firmy v zahraničí.

 

Průběh konání předmětu „Odborná praxe ve firmě“

V případě odborných praxí u zahraničních firem mohou studenti využít uzavřenou platformu Highered – The Global Talent Network. Studenti FPH VŠE mají do této unikátní sítě přístup zdarma díky členství Fakulty podnikohospodářské v celosvětové nadaci pro rozvoj managementu EFMD. Pro přístup k těmto praxí se stačí zaregistrovat na tomto odkazu. Vložte zde svoji školní emailovou adresu (část před @vse.cz) a následně potvrďte kontrolní email ve své školní poštovní schránce.

Studenti si mohou vyhledat i jinou firmu pro svou zahraniční odbornou praxi. Výběr této firmy ale musí schválit proděkan pro zahraniční vztahy FPH VŠE.

 

Finanční podpora

U zahraničních odborných praxí mohou studenti získat finanční podporu, a to v následující podobě:

 1. Odborné praxe s podporou programu Erasmus+
 2. Odborné praxe s finanční podporou FPH (všechny ostatní státy)

V případě, že nesplňujete podmínky pro získání finanční podpory nebo možnosti žádat o finanční příspěvek nechcete využít, můžete realizovat individuální odbornou praxi v zahraničí jako freemover bez finanční podpory. Podmínky pro uznání praxe jako součásti studia na VŠE jsou shodné s programem odborné praxe s finanční podporou FPH.

 

1. Odborné praxe s podporou programu Erasmus+

 • Praxe musí trvat min. 2 měsíce (60 dní)
 • Zahraničí je pro případy praxe definováno jako stát mimo ČR a Slovensko, příp. mimo zemi, jejíž státní příslušnost student má
 • Praxe musí být práce na plný úvazek a musí svým obsahem a náročností odpovídat úrovni studenta magisterského programu VŠE
 • Praxe musí probíhat pod dohledem supervizora v dané firmě, který na konci praxe vyplňuje a podepisuje hodnocení
 • Praxe musí být ještě před svým začátkem schválena proděkanem pro zahraniční vztahy – doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.
 • Student musí mít po celou dobu praxe status studenta (tj. nesmí mít přerušené ani ukončené studium)
 • Praxe musí probíhat v programových státech Erasmus+
 • Stáž lze realizovat v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, neziskové organizaci, veřejném subjektu na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř v jakémkoliv subjektu či firmě, s výjimkou orgánů EU, institucí a ostatních subjektů EU včetně specializovaných agentur  (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs) a organizací, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury programu Erasmus+.
 • Student může za dobu svého magisterského studia využít stipendia z programu Erasmus + vícekrát (studijní pobyt + praxe), celkový počet měsíců strávených na výjezdu však nesmí přesáhnout 12 měsíců.

Po splnění všech výše uvedených podmínek student získá finanční podporu na celou dobu své praxe. Podpora se poskytuje pouze v případě neplacených stáží a je poskytována v rozmezí 2-6 měsíců, max. 180 dní.

Finanční podpora se liší podle státu, ve kterém stáž probíhá. Státy jsou rozdělené do dvou skupin podle životních nákladů:

Skupina  Cílová země Grant/měsíc
1 Belgie, Dánsko, Francie, Finsko, Itálie, Island, Irsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko 750 €
2 Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 630 €

Výplata stipendií probíhá obvykle během měsíce od odevzdání a vyplnění všech formalit.

 

Postup a nutné formality

Před výjezdem:

 1. Nalezení vhodné praxe (kontakt s firmou, podmínky, délka praxe atd.)
 2. Formální schválení praxe firmou
 3. Schválení praxe vysílající institucí (schvaluje proděkan pro zahraniční vztahy)
  • poslat vyplněný a podepsaný LA Martině Čížkové (martina.cizkova@vse.cz)
 4. Zřízení úrazového pojištění a pojištění zodpovědnosti(pokud nehradí firma, viz Learning Agreement for Traineeship)
  • Kopie pojištění poslat Martině Čížkové (martina.cizkova@vse.cz)
 5. Vyplnění bankovních detailů v InSIS (nutno zvolit účel „k výplatě stipendií na zahraniční výjezdy“)
 6. OLS jazykový test (musí být vyplněn před výjezdem – návod na vyplnění zde)
 7. Podepsání tzv. účastnické smlouvyse studentem
  • ÚS bude vystavena po splnění/odevzdání výše uvedeného

Všechny dokumenty musí být vyplněné a odevzdané před začátkem praxe Ing. Martině Čížkovémartina.cizkova@vse.cz)

Po příjezdu:

 1. Odevzdání Learning Agreement for Traineeship – after mobility do rukou nebo e-mailem Martině Čížkové
 2. Vyplnění závěrečné zprávy v InSIS i databázi Mobility tool
 3. OLS jazykový test po skončení stáže (bližší informace a návod na vyplnění naleznete zde)
 4. Uznání předmětu 33F502 v InSIS po splnění všech požadavků

 

2. Odborné praxe s podporou FPH

Od akademického roku 2017/2018 mohou studenti magisterských programů Management a Arts Management využít možnosti požádat o finanční příspěvek FPH pro pracovní stáže probíhající mimo státy EU.

Žádost o přidělení stipendia je možné podat pouze při splnění následujících podmínek

 • Vysílaný student musí být řádně zapsán ke studiu na vysílající škole v průběhu celého svého pobytu v zahraničí, je tedy vyloučeno, aby před ukončením pobytu v zahraničí ukončil své studium na domácí vysoké škole (splněním všech předepsaných studijních povinností a složením státních závěrečných zkoušek).
 • Minimální délka pracovní stáže je 4 týdny.
 • Podmínkou je práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Student nevyužil či nevyužívá podporu programu Erasmus+ pro odbornou praxi.

Student obdrží stipendium ze Stipendijního fondu FPH. Stipendium se poskytuje formou jednorázové paušální částky ve výši 10 000 Kč bez ohledu na délku trvání stáže.

 

Postup a nutné formality

Před výjezdem:

 1. Nalezení vhodné praxe (kontakt s firmou, podmínky, délka praxe atd.)
 2. Formální schválení praxe firmou (vyplnění a podepsání Learning Agreement for Traineeships)
 3. Schválení praxe vysílající institucí (podpis proděkana pro zahraniční vztahy)

Všechny dokumenty musí být vyplněné a odevzdané před začátkem praxe v místnosti RB 525 (Martina Čížková).

Po rozhodnutí o udělení stipendia ze stipendijního fondu FPH je stipendium vyplaceno na bankovní účet evidovaný v InSISu.

Po příjezdu:

 1. Odevzdání Learning Agreement for Traineeship – after mobility do rukou proděkana pro zahraniční vztahy doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.
 2. Vyplnění závěrečné zprávy v InSIS
 3. Uznání předmětu 33F502 v InSIS po splnění všech požadavků

 

Dokumenty ke stažení

 

Nabídky stáží pro odbornou praxi ve firmě v zahraničí

(pro vstup do nabídky klikněte na logo)

HigherEdJobs Logo