Disciplinární komise

Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté. Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Postup disciplinárního řízení na fakultě upravuje samostatný vnitřní předpis fakulty – Disciplinární řád.

Složení disciplinární komise

  • JUDr. David Šmíd, Ph.D.
  • doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D.
  • Bc. Ondřej Novák
  • Tomáš Reml

Členové komise byli schváleni akademickým senátem 10. 6. 2021.