Podmínky přijímacího řízení do magisterského programu Management

Základní podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia alespoň bakalářského studijního programu. Splnění této podmínky musí být doloženo nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie bakalářského diplomu resp. odevzdáním potvrzení vydaného danou školou v případě, že diplom ještě neobdrželi. Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují jak odevzdáním úředně ověřené kopie bakalářského diplomu, tak i současným odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.

K ověření Nostrifikační doložky můžete využít i Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze v odkazu. Stačí vyplnit elektronickou žádost, zaplatit poplatek podle instrukcí v žádosti a zaslat poštou úředně ověřené kopie příslušných dokladů.

Bez předložení výše zmíněných dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia.

 

Dále platí Informace pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium na FPH publikované dne 20. května 2020, pro navazující magisterský program Management tedy následovně:

 

Prominutí přijímacího řízení

Děkan promine skládání přijímací zkoušky:

  • absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému program Management v českém jazyce odpovídá bakalářský program Podniková ekonomika a management) a ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2020;
  • uchazečům, kteří ukončili bakalářské studium a získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2020 alespoň 75 % bodů z každé části testu.

 

Přijímací zkouška

Ostatní uchazeči budou na základě zákona 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 konat přijímací zkoušky pro program Management (v českém jazyce) v původně stanoveném termínu 24. 6. 2020 distanční formou. Pozvánka bude uchazečům zaslána 10. 6. 2020.

Pro program Management přijímací zkouška zahrnuje

  • test z ekonomie
  • a test z odborného předmětu.

Každý test je hodnocen max 100 body. Zkoušku složil pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhl min. 50 bodů. Oba dva testy vycházejí ze stěžejních předmětů v bakalářském stupni studia oboru Podniková ekonomika a managementTest z ekonomie vychází z předmětů 3MI106 nebo 3MI102 Mikroekonomie I, 3MI103 Makroekonomie I, test z odborného předmětu pak z předmětů 3SG200 Strategická analýza, 3MG217 nebo 3MG212 Marketing 1, 3MA103 Principy managementu (resp. 3MA101 Management), 3SG210 Finanční management (resp. 3PE211 Finance podniku). Zájemce o studium proto odkazujeme na sylaby jednotlivých předmětů, které jsou k dispozici ve veřejném katalogu předmětů v systému InSIS (vložením číselného kódu, identu, předmětu se sylabus zobrazí). Ukázky testů z minulých přijímacích řízení jsou k dispozici na našich stránkách. Vzhledem k výrazně mezinárodnímu charakteru programu je obecným předpokladem uchazečů schopnost studovat klíčové texty z oboru v anglickém jazyce.

 

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

 

Přihláška ke studiu a důležité termíny

 

Termín podávání přihlášek: do 30. 4. 2020
Termín přijímacích zkoušek: 24. 6. 2020

 

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 810 Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy navazujícího magisterského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Na každý program se podává vždy pouze jedna přihláška. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na více programů Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).