Podmínky přijímacího řízení do magisterského programu Management

Základní podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia alespoň bakalářského studijního programu. Splnění této podmínky musí být doloženo nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie bakalářského diplomu resp. odevzdáním potvrzení vydaného danou školou v případě, že diplom ještě neobdrželi. Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují jak odevzdáním úředně ověřené kopie bakalářského diplomu, tak i současným odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.

K ověření Nostrifikační doložky můžete využít i Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze v odkazu. Stačí vyplnit elektronickou žádost, zaplatit poplatek podle instrukcí v žádosti a zaslat poštou úředně ověřené kopie příslušných dokladů.

Bez předložení výše zmíněných dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia. Pokud uchazeči již mají maturitní vysvědčení v době konání přijímacích zkoušek, odevzdají požadované dokumenty komisi při prezenci v době konání přijímacích zkoušek.

Prominutí přijímacího řízení

Dle vyhlášky děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE pro akademický rok 2018/2019 děkan promine skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu a stejné formy do bezprostředně následujícího akademického roku a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy; ukončili bakalářské studium ve lhůtě maximálně 6 semestrů; nežádali o dodatečné kredity nad rámec rezervních kreditových poukázek;
  2. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia; získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2019 alespoň 75 % bodů z každé části testu a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky. [doc]

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes InSIS – po přihlášení přes Moje studium v sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Přijímací zkouška

Ostatní uchazeči musejí skládat přijímací zkoušku. Pro program Management přijímací zkouška zahrnuje

  • test z ekonomie
  • a test z odborného předmětu.

Každý test je hodnocen max 100 body. Zkoušku složil pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhl min. 50 bodů. Oba dva testy vycházejí ze stěžejních předmětů v bakalářském stupni studia oboru Podniková ekonomika a management. Test z ekonomie vychází z předmětů 3MI106 nebo 3MI102 Mikroekonomie I, 3MI103 Makroekonomie I, test z odborného předmětu pak z předmětů 3SG200 Strategická analýza, 3MG217 nebo 3MG212 Marketing 1, 3MA103 Principy managementu (resp. 3MA101 Management), 3SG210 Finanční management (resp. 3PE211 Finance podniku). Zájemce o studium proto odkazujeme na sylaby jednotlivých předmětů, které jsou k dispozici ve veřejném katalogu předmětů v systému InSIS (vložením číselného kódu, identu, předmětu se sylabus zobrazí). Ukázky testů z minulých přijímacích řízení jsou k dispozici na našich stránkách. Vzhledem k výrazně mezinárodnímu charakteru programu je obecným předpokladem uchazečů schopnost studovat klíčové texty z oboru v anglickém jazyce.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu a důležité termíny

Termín podávání přihlášek: do 30. 4. 2019
Termín přijímacích zkoušek: 26. 6. 2019
Zápisy: 27. 6. 2019

 

 

 

 

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 690 Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy navazujícího magisterského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Na každý program se podává vždy pouze jedna přihláška. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na více programů Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).