Podmínky přijímacího řízení do magisterského programu Management

Podmínkou pro přijetí do těchto programů je řádné ukončení studia ve vysokoškolském studijním programu. Splnění této podmínky musí být doloženo nejpozději do posledního termínu potvrzení e-návratky. Absolventi škol v zahraničí řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu prokazují odevzdáním zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, to znamená

 • úředně ověřené kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou,
 • úředně ověřené kopie dodatku k diplomu
 • a jejich úředního překladu do češtiny nebo angličtiny.

Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice se vyžaduje pouze v případě, že FPH vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání České republice.

Další podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, která se liší podle studijního programu. Základním předpokladem pro studium navazujícího magisterského programu je nejméně pasivní znalost anglického jazyka (a to i pro programy vyučované v českém jazyce).
 

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky:

 • absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému programu Arts management odpovídá bakalářský program Arts management, navazujícímu magisterskému program Management v českém jazyce odpovídá bakalářský program Podniková ekonomika a management) do bezprostředně následujícího akademického roku a ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2024 ve lhůtě maximálně osmi semestrů;
 • absolventům bakalářského stupně studia v akademickém roce 2023/24, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Management a kteří ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2024 a získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2024 alespoň 70 % bodů;
 • absolventům bakalářského stupně studia, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Management, kteří ukončili bakalářské studium s vyznamenáním a doložili své výsledky do 10. 6. 2024; tyto žádosti posuzuje děkan individuálně;
 • absolventům bakalářského stupně studia, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Management či Arts management a kteří se v posledních 3 letech umístili na předních místech ve významné soutěži na mezinárodní či národní úrovni, či vykonávali aktivity hodné zřetele; tyto žádosti posuzuje děkan individuálně.

Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx]

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška pro program Management (v českém jazyce) má podobu testu z odborného předmětu. Odborný předmět zahrnuje základní oblasti managementu a ekonomie.

Vzorový test z odborného předmětu

Seznam doporučené literatury pro přípravu na přijímací zkoušky:
 • Cejthamr Václav, Dědina Jiří: Management a organizační chování. Grada Publishing, 2010 (2. aktualizované vydání). ISBN 978-80-247-3348-7.
  Odkaz na vydavatelství zde
 • Karlíček Miroslav: Základy marketingu. Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5869-5.
  Odkaz na vydavatelství zde
 • Pavelka Tomáš: Makroekonomie: základní kurz. Melandrium, 2007 (dotisk 2024, 3. vydání). ISBN: 978-80-86175-58-4
  Odkaz na databázi knih zde

 

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, které je sestaveno ze součtu bodů získaných z jednotlivých částí přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a VŠE v Praze. Do studia pak budou zapsáni uchazeči, kteří do děkanem stanoveného termínu potvrdí e-návratku.

 

Přihláška ke studiu a důležité termíny

 

Termín podávání přihlášek: do 30. 4. 2024
Termín přijímacích zkoušek: 19. 6. 2024 a 29. 1. 2025

 

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese https://prihlasky.vse.cz. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 930 Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit alternativní program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Na každý program se podává vždy pouze jedna přihláška. Fakulta podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.