2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Děkan fakulty

 

Děkan je představitelem fakulty, řídí fakultu, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Děkan rozhoduje o všech věcech fakulty, pokud rozhodnutí není zákonem o VŠ, statutem VŠE a fakulty svěřeno jinému akademickému orgánu fakulty.

Děkan zejména:

 • po projednání ve vědecké radě, po schválení senátem fakulty a po projednání s rektorem VŠE zřizuje a ruší pedagogická, vědeckovýzkumná, hospodářská a ostatní účelová pracoviště na fakultě,
 • jmenuje a odvolává vedoucí pracovišť na fakultě,
 • navrhuje a po schválení senátem fakulty jmenuje a odvolává členy vědecké rady fakulty,
 • jmenuje a odvolává tajemníka fakulty,
 • jmenuje a odvolává členy disciplinární komise, členy ediční komise a členy oborové rady pro doktorský studijní program,
 • rektorovi VŠE navrhuje na jmenování a odvolání členy komise pro výběrové řízení,
 • je předsedou vědecké rady fakulty,
 • přímo řídí proděkany, tajemníka a vedoucí kateder na fakultě a středisko informatiky,
 • má dispoziční právo k finančním prostředkům fakulty, se kterými hospodaří v rámci rozdělení finančních prostředků schváleného senátem fakulty,
 • po projednání ve vědecké radě předkládá senátu fakulty změny a návrhy nových studijních programů a oborů fakulty,
 • zabezpečuje vypracování a předkládá senátu výroční zprávu o činnosti fakulty,
 • předkládá senátu fakulty výroční zprávu o hospodaření fakulty.

Stálými orgány děkana jsou vedení fakulty, kolegium děkana, oborová rada doktorského studia, disciplinární komice, ediční komise, stipendijní komise a komise pro výběrové řízení.

Od 1. 7. 2014 zastává funkci děkan prof. Ing. Ivan Nový, CSc.