Státní závěrečná zkouška

Magisterské studium se ukončuje řádným složením státní závěrečné zkoušky, která se skládá z následujících částí:

 • státní zkouška ze studijního oboru,
 • obhajoba diplomové práce,
 • státní zkouška z ekonomie,
 • souborná zkouška z vedlejší specializace (ve studijních plánech před ZS 2019/20 státní zkouška z vedlejší specializace).

Student se hlásí na každou část státní závěrečné zkoušky prostřednictvím InSIS. Každá část zkoušky je jednoznačně identifikována prostřednictvím svého identu, který student nalezne ve svém studijním plánu. Podrobné informace o struktuře, doporučené literatuře apod. jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek lze nalézt v InSIS v sekci Studijní informace pod odkazem Veřejný katalog předmětů zadáním příslušného identu.

Termíny státních závěrečných zkoušek na ZS 2021/22

Název studijní povinnosti ZS 2021/22
Odevzdávání diplomových prací do 15. 12. 2021
 Státní závěrečné zkoušky z magisterských oborů/programů a obhajoby diplomových prací 26. 1. – 9. 2. 2022

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.

Pokyny k odevzdání DP

Odevzdání kvalifikačních prací proběhne pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy do 15. 12. 2021).

Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Potvrzení z e-mailu poslat taktéž do 15. 12. 2021.

Studenti cizojazyčných programů/oborů na studijní oddělení cizojazyčných programů.

Státní zkouška ze studijního oboru

Pro přihlašování se na státní závěrečnou zkoušku z oboru se postupuje následujícím způsobem:

 1. Student, který plánuje skládat státní zkoušku ze studijního oboru v daném semestru, si zkoušku registruje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje zkoušku skládat.
 2. Jakmile budou vypsány jednotlivé termíny, student se následně zapisuje na konkrétní termín – bez volby termínu není na zkoušku řádně zapsán.
 3. Až po splnění všech podmínek pro skládání státní zkoušky (čl. 16 Studijního a zkušebního řádu) si student prostřednictvím InSISu podá elektronickou žádost svoji studijní referentce (Portál studenta – Kontaktní centrum – Obecná žádost/dotaz). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení státní zkoušky a že žádá o potvrzení možnosti zkoušku skládat. Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v InSIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti, uzavře  studium a žádost elektronicky schválí.
 4. Student si elektronicky schválenou žádost vytiskne.
 5. Student se v daném termínu dostaví na státní zkoušku a přinese si sebou vytištěnou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení státní závěrečné zkoušky. Bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Zadání a obhajoba diplomové závěrečné práce

Diplomová práce se odevzdává a obhajuje v termínech uvedených níže.

Postup zadávání a obhajob diplomových závěrečných prací je následující:

 1. Student si promyslí téma, kterému by se rád věnoval, a dohodne se s akademickým pracovníkem Fakulty podnikohospodářské, do jehož odborného zaměření téma spadá, zda by mu práci mohl vést (příp. si vybere z nabízených témat v InSIS).
 2. Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do InSISu nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází. Následně student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce jsou v sekci Diplomová práce.
 3. Před odevzdáním diplomové práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít samozřejmě o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 4. Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje obhajobu.
 5. Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 6. Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.
 7. Student odevzdává vytištěnou diplomovou práci nejpozději v termín uvedený níže na sekretariátě katedry, na které má práci zadanou. Odevzdává se:
  • 1x vytištěná práce v pevné vazbě (po skončení obhajoby se vrací zpět studentovi),
  • a vytištěná stránka z InSISu o korektním vložení elektronické verze práce.
 8. Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

 

Státní zkouška z ekonomie

 1. Student musí nejdříve složit všechny předměty nutné pro skládání státní závěrečné zkoušky dle svého studijního plánu – viz Výchozí předměty v sylabu příslušné státní zkoušky z ekonomie v InSIS.
 2. Následně si student, který plánuje skládat státní zkoušku z ekonomie, zkoušku zapisuje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studiumPortál studentaMimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje zkoušku skládat.
 3. Jakmile jsou vypsány jednotlivé termíny, student se následně zapisuje na konkrétní termín – bez volby termínu není na zkoušku řádně zapsán.

pozn.: na státní zkoušku z ekonomie není třeba registrační list

 

Souborná zkouška z vedlejší specializace

 1. Student musí nejdříve složit všechny studijní podmínky dle studijního plánu příslušné vedlejší specializace.
 2. Následně si student, který plánuje skládat státní zkoušku z vedlejší specializace, tuto státní zkoušku z vedlejší specializace zapisuje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.
 3. Jakmile jsou vypsány jednotlivé termíny, student se následně zapisuje na konkrétní termín – bez volby termínu není na státní zkoušku z vedlejší specializace řádně zapsán.
 4. Až po splnění všech podmínek pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace (čl. 16 Studijního a zkušebního řádu) si student prostřednictvím InSISu podá elektronickou žádost svoji studijní referentce (Portál studenta Kontaktní centrum – Obecná žádost/dotaz). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení souborné zkoušky z vedlejší specializace a že žádá o potvrzení možnosti soubornou zkoušku z vedlejší specializace skládat. Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v InSIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti vedlejší specializace a v kladném případě žádost elektronicky schválí.
 5. Student si elektronicky schválenou žádost vytiskne.
 6. Student se v daném termínu dostaví na soubornou zkoušku z vedlejší specializace a přinese si sebou vytištěnou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení souborné zkoušky z vedlejší specializace. Bez vytištěné schválené žádosti nelze soubornou zkoušku z vedlejší specializace skládat.

 

Doplňující poznámky

 • Termíny souborných zkoušek z vedlejší specializace vypisují katedry, které vedlejší specializace garantují, průběžně.
 • Zpracování diplomové práce na vedlejší specializaci není možné.

 

Mohlo by Vás zajímat

Diplomová práce
Promoce