Diplomová práce

Zadání a obhajoba diplomové závěrečné práce (aktualizace od října 2022)

Diplomová práce se odevzdává a obhajuje v termínech uvedených na stránce Státní závěrečná zkouška.

Postup zadávání a obhajob diplomových závěrečných prací je následující:

 1. Student si promyslí téma, kterému by se rád věnoval, a dohodne se s akademickým pracovníkem Fakulty podnikohospodářské, do jehož odborného zaměření téma spadá, zda by mu práci mohl vést (příp. si vybere z nabízených témat v InSIS) a zpracuje Projekt diplomové práce. Ve spolupráci se studentem zadání diplomové práce do InSIS vloží vedoucí práce na základě zpracovaného projektu DP [doc].
 2. Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do InSISu nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází. Následně student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce jsou v sekci Diplomová práce.
 3. Před odevzdáním diplomové práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít samozřejmě o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 4. Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu zapisuje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být zapsán v tom semestru, ve kterém student plánuje obhajobu.
 5. Student se následně přes InSIS přihlašuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 6. Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.
 7. Student obdrží e-mail od informačního systému o korektním vložení práce a ten přepošle sekretářce katedry, ze které je vedoucí diplomové práce. (Studenti cizojazyčných programů/oborů na studijní oddělení cizojazyčných programů.)
 8. Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.
 9. Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena.

 

Obecné pokyny pro psaní diplomových prací

Diplomová práce je vytištěna ve formátu A4 do PDF pro odevzdání do InSIS. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (Times New Roman, Garamond, Georgia aj.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší. Stránky jsou průběžně číslovány mimo titulní stranu. U tabulek a obrázků se uvádí číslo a pojmenování. V textu je na ně odkazováno (viz obr. 3.3, jak je zřejmé z tab. 7.1). Pod obrázkem či tabulkou přejatých odjinud nesmí chybět uvedení zdroje. Tabulky a obrázky by se měly vždy vztahovat přímo k textu. V opačném případě (či jsou-li tabulky či obrázky příliš rozsáhlé) je umisťujeme do přílohy. Celková délka práce je zpravidla 60-80 normostran bez příloh, maximálně však 100-120 normostran včetně příloh (minimum je tedy 60 normostran bez příloh, optimální rozsah je 80 normostran). Oboustranný tisk šetří lesy.

Po stránce s anglickým abstraktem a anglicky uvedenými klíčovými slovy obvykle následuje obsah, který je souhrnem všech kapitol, podkapitol a dalších částí práce (seznam citovaných zdrojů, přílohy, vysvětlivky, atd.) s uvedením stránky v textu. Obsah by měl jít při číslování kapitol maximálně do třetí úrovně. Při vyšších úrovní se již stává poměrně nepřehledným.

Vlastní obsah práce se obvykle skládá ze čtyř částí. Z části úvodní, části teoreticko-metodologické, části praktické a ze závěru. Následuje seznam citované literatury a přílohy.

V úvodní části autor uvádí základní informace o řešeném problému, motivy pro psaní bakalářské práce (odborné či praktické, nikoliv osobní) a základní výchozí myšlenky vedoucí ke zpracování tématu. Konec úvodu by měl obsahovat jasně a logicky formulované cíle práce, případně by měla být vyřčena hypotéza, o jejíž ověření bude autor usilovat.

V teoretické části (resp. též metodologické) autor shrnuje dosavadní poznatky k danému problému, definuje pojmy, formuluje hypotézy, vybírá metody, které bude aplikovat a odůvodňuje jejich použití. Následovat by měla analýza stavu řešené problematiky založená především na dosavadním studiu literatury a jiných informačních zdrojů. Obsahem kapitoly je např. historický přehled, jednotlivé okruhy celé problematiky, způsoby jejich řešení, definice a normy, metody, výpočty, modely i aplikace, které se při řešeních v současné době uplatňují.

Praktická část (též analytická nebo tvůrčí) obsahuje vlastní řešení problému, výpočty, analýzu, diskusi a vyhodnocení přínosu práce. Tato část by měla navazovat na předchozí teoreticko-metodologický rozbor, tj. teoretická a metodologická část by měly tvořit konsistentní celek.

Závěr shrnuje výsledky, hodnotí splnění cíle práce a uvádí teoretický a praktický přínos práce. Za závěrem nesmí chybět seznam citované literatury či jiných informačních zdrojů ve formátu APA – viz dále.

Přílohy se zařazují na konec práce. Jsou to texty, obrázky, grafy, tabulky, které by přímo v textu byly zbytečně detailní, ale mají být dispozici. Jsou číslovány a v textu se na ně může odkazovat. Před první přílohu se umisťuje seznam příloh.

 

Citace

Jako citační styl by měl být použitý citační styl APA 7. vydání.

Zásady práce s literaturou:

 • Důsledně citujte všechny použité zdroje
 • Využívejte pouze odborné a důvěryhodné zdroje, kde je zřejmý autor
 • Nespoléhejte se jen na Wikipedii, Google, Seznam aj. jako na hlavní zdroje (využívejte přístup k předplaceným e-zdrojům: www.vse.cz – Knihovna a informační zdroje – Elektronické informační zdroje)
 • Využívejte učebnice jen jako základní literaturu, pro další práci využijte odborných aktuálních zdrojů.

Vzhledem k předcházení plagiátorství při psaní kvalifikačních prací musí být podle nařízení děkana všechny kvalifikační práce při odevzdání zkontrolovány antiplagiátorskou aplikací Validátor VŠE. Tuto kontrolu provádí vedoucí práce. Více k problematice plagiátorství např. http://knihovny.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

 

Posudky a obhajoba práce

Na diplomovou práci je vypracován posudek vedoucího diplomové práce a posudek oponenta diplomové práce. Oponent musí být vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti, kterou se diplomová práce zabývá a nesmí být spřízněnou osobou autora práce.

Hlavním rozdílem mezi bakalářskou a diplomovou prací je hloubka a šíře prováděné analýzy. Po formální stránce se práce až na rozsah prakticky neliší. Další podrobnější pokyny obdržíte od Vašeho vedoucího diplomové práce.

 

Obhajoba diplomové práce

K obhajobě si připravte maximálně 10-15 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 15 snímků, může se lišit dle požadavků jednotlivých kateder. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Pro případ selhání techniky si prezentaci rovněž vytiskněte (minimálně pro sebe a pro tři členy komise). Nezapomeňte si připravit odpovědi na otázky z obou posudků a buďte připraveni na dodatečné dotazy ze strany komise u obhajoby.

Rámcové termíny obhajob diplomových prací včetně dalších pokynů jsou v části Státní závěrečná zkouška.

Kvalifikační práce je dle zákona veřejná a není možné ji utajit.

 

Kritéria hodnocení diplomové práce

Pro zajištění kvality diplomových prací stanovila Fakulta podnikohospodářská kritéria, podle kterých jsou diplomové práce posuzovány. Tato kritéria slouží pro studenty jako vodítko pro vypracování kvalitních diplomových prací, pro vedoucí práce a oponenty jako podklad pro hodnocení. Doporučujeme se s těmito kritérii (viz odkazy níže) důkladně seznámit před zahájením zpracovávání diplomové práce.

 

Mohlo by Vás zajímat

Státní závěrečná zkouška
Vedlejší specializace

 

Dokumenty ke stažení vztahující se k diplomové práci