Diplomová práce

Obecné pokyny pro psaní diplomových prací

Diplomová práce je vytištěna ve formátu A4. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (Times New Roman, Garamond, Georgia aj.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší. Stránky jsou průběžně číslovány mimo titulní stranu. U tabulek a obrázků se uvádí číslo a pojmenování. V textu je na ně odkazováno (viz obr. 3.3, jak je zřejmé z tab. 7.1). Pod obrázkem či tabulkou přejatých odjinud nesmí chybět uvedení zdroje. Tabulky a obrázky by se měly vždy vztahovat přímo k textu. V opačném případě (či jsou-li tabulky či obrázky příliš rozsáhlé) je umisťujeme do přílohy. Celková délka práce je zpravidla 60-80 stran bez příloh, maximálně však 100-120 stran včetně příloh. Oboustranný tisk šetří lesy.

Po stránce s anglickým abstraktem a anglicky uvedenými klíčovými slovy obvykle následuje obsah, který je souhrnem všech kapitol, podkapitol a dalších částí práce (seznam citovaných zdrojů, přílohy, vysvětlivky, atd.) s uvedením stránky v textu. Obsah by měl jít při číslování kapitol maximálně do třetí úrovně. Při vyšších úrovní se již stává poměrně nepřehledným.

Vlastní obsah práce se obvykle skládá ze čtyř částí. Z části úvodní, části teoreticko-metodologické, části praktické a ze závěru. Následuje seznam citované literatury a přílohy.

V úvodní části autor uvádí základní informace o řešeném problému, motivy pro psaní bakalářské práce (odborné či praktické, nikoliv osobní) a základní výchozí myšlenky vedoucí ke zpracování tématu. Konec úvodu by měl obsahovat jasně a logicky formulované cíle práce, případně by měla být vyřčena hypotéza, o jejíž ověření bude autor usilovat.

V teoretické části (resp. též metodologické) autor shrnuje dosavadní poznatky k danému problému, definuje pojmy, formuluje hypotézy, vybírá metody, které bude aplikovat a odůvodňuje jejich použití. Následovat by měla analýza stavu řešené problematiky založená především na dosavadním studiu literatury a jiných informačních zdrojů. Obsahem kapitoly je např. historický přehled, jednotlivé okruhy celé problematiky, způsoby jejich řešení, definice a normy, metody, výpočty, modely i aplikace, které se při řešeních v současné době uplatňují.

Praktická část (též analytická nebo tvůrčí) obsahuje vlastní řešení problému, výpočty, analýzu, diskusi a vyhodnocení přínosu práce. Tato část by měla navazovat na předchozí teoreticko-metodologický rozbor, tj. teoretická a metodologická část by měly tvořit konsistentní celek.

Závěr shrnuje výsledky, hodnotí splnění cíle práce a uvádí teoretický a praktický přínos práce. Za závěrem nesmí chybět seznam citované literatury či jiných informačních zdrojů ve formátu APA – viz dále.

Přílohy se zařazují na konec práce. Jsou to texty, obrázky, grafy, tabulky, které by přímo v textu byly zbytečně detailní, ale mají být dispozici. Jsou číslovány a v textu se na ně může odkazovat. Před první přílohu se umisťuje seznam příloh.

Citace

Jako citační styl by měl být použitý citační styl APA.

Zásady práce s literaturou:

  • Důsledně citujte všechny použité zdroje
  • Využívejte pouze odborné a důvěryhodné zdroje, kde je zřejmý autor
  • Nespoléhejte se jen na Wikipedii, Google, Seznam aj. jako na hlavní zdroje (využívejte přístup k předplaceným e-zdrojům: www.vse.cz – Knihovna a informační zdroje – Elektronické informační zdroje)
  • Využívejte učebnice jen jako základní literaturu, pro další práci využijte odborných aktuálních zdrojů.

Vzhledem k předcházení plagiátorství při psaní kvalifikačních prací musí být podle nařízení děkana všechny kvalifikační práce při odevzdání zkontrolovány antiplagiátorským softwarem Euphorus. Tuto kontrolu provádí vedoucí práce. Více k problematice plagiátorství např. http://knihovny.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

Posudky a obhajoba práce

Na diplomovou práci je vypracován posudek vedoucího diplomové práce a posudek oponenta diplomové práce. Oponent musí být vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti, kterou se diplomová práce zabývá a nesmí být spřízněnou osobou autora práce.

Hlavním rozdílem mezi bakalářskou a diplomovou prací je hloubka a šíře prováděné analýzy. Po formální stránce se práce až na rozsah prakticky neliší. Další podrobnější pokyny obdržíte od Vašeho vedoucího diplomové práce.

Zadání diplomové práce do InSIS

Ve spolupráci se studentem zadání diplomové práce do InSIS vloží vedoucí práce na základě zpracovaného projektu DP (od 24. 10. 2018 student povinně vypracovává).

Obhajoba diplomové práce

K obhajobě si připravte maximálně 10-15 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 15 snímků, může se lišit dle požadavků jednotlivých kateder. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Pro případ selhání techniky si prezentaci rovněž vytiskněte (minimálně pro sebe a pro tři členy komise). Nezapomeňte si připravit odpovědi na otázky z obou posudků a buďte připraveni na dodatečné dotazy ze strany komise u obhajoby.

Rámcové termíny obhajob diplomových prací včetně dalších pokynů jsou v části Státní závěrečná zkouška.

Kvalifikační práce je dle zákona veřejná a není možné ji utajit.

Kritéria hodnocení diplomové práce

Pro zajištění kvality diplomových prací stanovila Fakulta podnikohospodářská kritéria, podle kterých jsou diplomové práce posuzovány. Tato kritéria slouží pro studenty jako vodítko pro vypracování kvalitních diplomových prací, pro vedoucí práce a oponenty jako podklad pro hodnocení. Doporučujeme se s těmito kritérii (viz odkazy níže) důkladně seznámit před zahájením zpracovávání diplomové práce.

Dokumenty ke stažení vztahující se k diplomové práci