Státní závěrečná zkouška

Bakalářské studium se ukončuje řádným složením státní závěrečné zkoušky, která se skládá z následujících částí:

 • státní zkouška ze studijního oboru,
 • obhajoba bakalářské práce.

Student se hlásí na každou část státní závěrečné bakalářské zkoušky prostřednictvím InSIS. Každá část zkoušky je jednoznačně identifikována prostřednictvím svého identu, který student nalezne ve svém studijním plánu. Podrobné informace o struktuře, doporučené literatuře apod. jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek lze nalézt v InSIS v sekci Studijní informace pod odkazem Veřejný katalog předmětů zadáním příslušného identu.

Struktura státní závěrečné bakalářské zkoušky z programu Podniková ekonomika a management:

Ident Název studijní povinnosti ECTS Skupina
3OBP* Obhajoba bakalářské práce 3 oSZ
MNS** Státní zkouška ze studijního oboru 3 oSZ
*DIP_B do konce LS 2017/18
**PHS nebo PHM pro starší studijní plány (přihlašování ošetřeno v InSIS)

Struktura státní závěrečné bakalářské zkoušky z programu Arts Management:

Ident Název studijní povinnosti ECTS Skupina
3OBP Obhajoba bakalářské práce 3 oSZ
AMS/AMC Státní zkouška ze studijního oboru 3 oSZ
*DIP_B do konce LS 2017/18

 

Státní zkouška ze studijního oboru

Pro přihlašování se na státní závěrečnou zkoušku z oboru se postupuje následujícím způsobem:

 1. Student, který plánuje skládat státní zkoušku ze studijního oboru v daném semestru, si zkoušku registruje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje zkoušku skládat.
 2. Jakmile budou vypsány jednotlivé termíny, student se následně zapisuje na konkrétní termín – bez volby termínu není na zkoušku řádně zapsán.
 3. Až po splnění všech podmínek pro skládání státní zkoušky (tj. 174 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem včetně dvou zápočtů za tělesnou výchovu – viz čl. 16 Studijního a zkušebního řádu) si student prostřednictvím InSISu podá elektronickou žádost svoji studijní referentce (Portál studenta – Kontaktní centrum – Obecná žádost/dotaz). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení státní zkoušky a že žádá o potvrzení možnosti zkoušku skládat. Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v InSIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti, uzavře  studium a žádost elektronicky schválí.
 4. Student si elektronicky schválenou žádost vytiskne.
 5. Student se v daném termínu dostaví na státní zkoušku a přinese si sebou vytištěnou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení státní závěrečné zkoušky. Bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Zadání a obhajoba bakalářské závěrečné práce (aktualizace v říjnu 2022)

Podmínkou pro konání obhajoby bakalářské práce je její zpracování a řádné odevzdání. Obhajoby bakalářských prací se konají průběžně během celého akademického roku. Studentům důrazně doporučujeme se na obhajobu přihlásit dříve než ve zkouškovém období posledního semestru studia.

Postup zadávání a obhajob bakalářských závěrečných prací je následující:

  1. Student si promyslí téma, kterému by se rád věnoval, a dohodne se s akademickým pracovníkem Fakulty podnikohospodářské, do jehož odborného zaměření téma spadá, zda by mu práci mohl vést (příp. si vybere z nabízených témat v InSIS) a zpracuje Projekt bakalářské práce.
  2. Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do InSISu nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází. Následně student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře bakalářské práce najdete na stránce věnované Bakalářské práci.
  3. Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta bakalářské práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít samozřejmě o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  4. Student, který plánuje obhajovat bakalářskou práci v daném semestru, si obhajobu zapisuje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být zapsán v tom semestru, ve kterém student plánuje obhajobu.
  5. Student se následně přes InSIS přihlašuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci. Termíny obhajob se vypisují průběžně během celého semestru.
  6. Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.
  7. Student obdrží e-mail od informačního systému o korektním vložení práce a ten přepošle sekretářce katedry, ze které je vedoucí bakalářské práce. (Studenti cizojazyčných programů/oborů na studijní oddělení cizojazyčných programů.)
  8. Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.
  9. Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena.

 

Pokračování ve studiu na Fakultě podnikohospodářské

Pokyny pro studenty bakalářského studia, kteří chtějí pokračovat na Fakultě podnikohospodářské ve studiu na navazujícím magisterském studiu, jsou uvedeny pod odkazem Přijímací řízení.

 

Termíny státních závěrečných zkoušek na ZS 2023/2024

Název studijní povinnosti ZS 2023/24 (zkouškové období)
Odevzdávání bakalářských prací do 13. 12. 2023
Státní závěrečné zkoušky v průběhu zkouškového období nejpozději do 1. 2. 2024
Obhajoby BP od 15. 1. do 1. 2. 2024

Způsob odevzdání BP je popsán výše. Potvrzení o korektním vložení BP je třeba odeslat nejpozději 13. 12. 2023 23:59 na sekretariát katedry, ze které je vedoucí práce.

Promoce

Promoce úspěšných absolventů se budou konat 8. března 2024.

 

Termíny státních závěrečných zkoušek na LS 2023/2024

Název studijní povinnosti LS 2023/24 (zkouškové období)
Odevzdávání bakalářských prací do 15. 5. 2024
Státní závěrečné zkoušky v průběhu zkouškového období nejpozději do 23. 6. 2024
Obhajoby BP od 29. 5. do 21. 6. 2024

Způsob odevzdání BP je popsán výše. Potvrzení o korektním vložení BP je třeba odeslat nejpozději 15. 5. 2024 23:59 na sekretariát katedry, ze které je vedoucí práce.

Promoce

Promoce úspěšných absolventů se budou konat 27. září 2024.

Mohlo by Vás zajímat

Bakalářská práce
Promoce