2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech započatých v akademickém roce 2018/2019 na VŠE
Doctoral Study Programmes in English

Přijímací zkoušky do doktorských programů pro ak. rok 2018/2019 se uskuteční 21. června 2018.

Do 15. května 2018 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://isis.vse.cz/prihlaska/. Přihlášky do doktorského studia jsou otevřeny od 1. 4. 2018 do 15. 5. 2018.

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 činí: 650 Kč. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí: 50 EUR.

V případě, že platba za administrativní poplatek nebude odeslána nejpozději 15. května 2017, nebude přihláška akceptována.

K přihlášce ke studiu je třeba do 15. května 2018 doručit na danou fakultu:

a) Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích,  které  naleznete  zde,         

b) stručný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací;

c) doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (notářem ověřená kopie diplomu včetně dodatku a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky, a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Informace k nostrifikacím najdete zde (procedure of recognition of foreign higher education are here).

d) vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty: FPH požaduje vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu 5 stran v jazyce českém a 5 stran v jazyce anglickém. Uchazeč, který se přihlásí ke studiu v anglickém jazyce, předloží 5 stran textu pouze v jazyce anglickém. Předkládaný text obsahuje představu o stavu vědeckého poznání v dané oblasti, stanovení zajímavé výzkumné otázky a stanovení cíle a očekávané přidané hodnoty předpokládané doktorské disertační práce. Přiložen bude seznam hlavní světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeči se důrazně doporučuje předem konzultovat vědecký záměr s vybraným školitelem.

Přihláška musí být do 15. 5. 2018 podána elektronicky, zaplacen administrativní poplatek a předloženy veškeré dokumenty k přijímacímu řízení v papírové podobě a to buď osobně na VŠE, RB 347, Ing. Adriana Válová, Ph.D. anebo poštou (na adresu: Ing. Adriana Válová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.)

Přijímací zkoušky se konají 21. června 2018. 

Informace k přihlášce na doktorské studium

TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019