Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech započatých v akademickém roce 2017/ 2018 na VŠE
Doctoral Study Programmes in English

Přijímací zkoušky do doktorských programů pro ak. rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 21. 6. 2017  a mimořádný termín v pátek 15. 9. 2017.

Do 15. května 2017 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://isis.vse.cz/prihlaska/. Přihlášky do doktorského studia jsou otevřeny od 1. 4. 2017 do 15. 5. 2017.

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 činí: 640 Kč. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí: 50 EUR.

V případě, že platba za administrativní poplatek nebude odeslána nejpozději 15. května 2017, nebude přihláška akceptována.

K přihlášce ke studiu je třeba do 15. května 2017 doručit na danou fakultu:

a) Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích,  které  naleznete  zde,         

b) stručný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací;

c) doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (notářem ověřená kopie diplomu včetně dodatku a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky, a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Informace k nostrifikacím najdete zde (procedure of recognition of foreign higher education are here).

d) vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty: FPH požaduje vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu 5 stran v jazyce českém a 5 stran v jazyce anglickém. Uchazeč, který se přihlásí ke studiu v anglickém jazyce, předloží 5 stran textu pouze v jazyce anglickém. Předkládaný text obsahuje představu o stavu vědeckého poznání v dané oblasti, stanovení zajímavé výzkumné otázky a stanovení cíle a očekávané přidané hodnoty předpokládané doktorské disertační práce. Přiložen bude seznam hlavní světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeči se důrazně doporučuje předem konzultovat vědecký záměr s vybraným školitelem.

více zde: Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech započatých v akademickém roce 2016/2017

Přihláška musí být do 15. 5. 2017 podána elektronicky, zaplacen administrativní poplatek a předloženy veškeré dokumenty k přijímacímu řízení v papírové podobě a to buď osobně na VŠE, RB 347, Ing. Adriana Válová anebo poštou (na adresu: Ing. Adriana Válová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.)

Přijímací zkoušky se konají ve středu 21. 6. 2017. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je v pátek 15. 9. 2017. 

Informace k přihlášce na doktorské studium

TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018