Hledat
Pokročilé hledání




Bakalářské studium

Na Fakultě podnikohospodářské je možné v prezenční formě studovat čtyři následujících bakalářské obory:

Přijímací řízení

Přihlášky do všech bakalářských oborů s počátkem studia v následujícím akademickém roce 2016/2017, se přijímají od 17. listopadu 2015 do 30. dubna 2016, do oborů vyučovaných v cizích jazycích do 10. června 2016.

Termíny přijímací zkoušky

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 400 do oboru Podniková ekonomika a management, 80 do oboru Arts Management, 35 do oboru Экономика предприятия и менеджмент a 25 do oboru Business Administration.

Kontaktní osobou pro přijímací řízení do bakalářského studia je paní Hana Dudová (tel.: 224 09 8412).

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě podnikohospodářské v českém jazyce, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince s min. 60% úspěšností, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.  V případě neúspěšného výsledku vstupního testu z českého jazyka student nemůže skládat přijímací zkoušky. Vstupní test je placený, přičemž tato platba není součástí poplatku za přijímací řízení. Uchazeči obdrží pozvánky na přidělený termín vstupního testu souběžně s pozvánkou na přijímací zkoušky. Na vstupní test z českého jazyka není třeba se samostatně přihlašovat.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu (e-mail), kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek lze uhradit výhradně tímto způsobem. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení je 580 Kč pro obory vyučované v českém jazyce a 50 EUR pro obory vyučované v cizích jazycích. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Ukázky testů z minulých přijímacích řízení

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2015/16 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Arts Management 495 377 196 141 136 111
Bachelor of Business Administration 91 46 39 4 39 22
Ekonomika predprijatija i menedžment 21 14 4 10 4 0
Podniková ekonomika a management 2095 1512 833 627 552 353
všechny obory 2702 1949 1072 782 732 486