Bakalářské studium

Na Fakultě podnikohospodářské je možné v prezenční formě studovat čtyři následujících bakalářské obory:

Přijímací řízení

Přihlášky do všech bakalářských oborů s počátkem studia v následujícím akademickém roce 2018/2019, se přijímají od 15. listopadu 2017 do 30. dubna 2018, do oborů vyučovaných v cizích jazycích do 10. června 2018. Termín přijímacích zkoušek do oborů Podniková ekonomika a management a Arts Management je 14. - 15. června 2018 (konkrétní termín si nelze volit).

Podmínky přijímací zkoušky

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 400 do oboru Podniková ekonomika a management, 80 do oboru Arts Management, 35 do oboru Экономика предприятия и менеджмент a 25 do oboru Business Administration.

Kontaktní osobou pro přijímací řízení do bakalářského studia je paní Hana Dudová (tel.: 224 09 8412).

Kontaktní osobou pro pro cizojazyčné bakalářské programy je pan Karel Pernica (tel.: 224 09 8358)

Pokud jste cizí státní příslušník (kromě uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Na tento test je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu (e-mail), kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení pro obory vyučované v českém jazyce je 650 Kč a 50 EUR pro obory vyučované v cizích jazycích. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Ukázky testů z minulých přijímacích řízení

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2017/18 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Arts Management 360 312 128 165 128 119
Bachelor of Business Administration 114 96 89 7 89 33
Ekonomika predprijatija i menedžment 1 1 1 0 1 0
Podniková ekonomika a management 1590 1297 542 622 536 393
všechny obory 2065 1706 760 794 754 545

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague