Podmínky přijímacího řízení do magisterského programu Arts management

Podmínkou pro přijetí do těchto programů je řádné ukončení studia ve vysokoškolském studijním programu. Splnění této podmínky musí být doloženo nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu. Absolventi škol v zahraničí řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu prokazují odevzdáním zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, to znamená

  • úředně ověřené kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou,
  • úředně ověřené kopie dodatku k diplomu

a jejich úředního překladu do češtiny nebo angličtiny.

Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice se vyžaduje pouze v případě, že FPH vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání České republice.

Další podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, která se liší podle studijního programu. Základním předpokladem pro studium navazujícího magisterského programu je nejméně pasivní znalost anglického jazyka (a to i pro programy vyučované v českém jazyce).

 

Prominutí přijímacího řízení

Děkan promine skládání přijímací zkoušky:

  • absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému programu Arts management odpovídá bakalářský program Arts management) do bezprostředně následujícího akademického roku a ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2023 ve lhůtě maximálně osmi semestrů, v tomto konkrétním případě není potřeba podávat Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky;
  • absolventům bakalářského stupně studia v akademickém roce 2022/23, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Arts management a kteří ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2023 a získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2023 alespoň 75 % bodů z každé části testu;
  • umístili se v posledních 3 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni.

Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx]

 

Přijímací zkouška

Pro program Arts management přijímací zkouška zahrnuje

  • test z ekonomických disciplín (ekonomie, strategická analýza, marketing a management),
  • a test z kulturních disciplín (dějiny umění a způsoby estetického prožívání, kulturní politika, kulturní legislativa, management a organizace v oblasti hmotné kultury a výkonného umění).

Každý test je hodnocen 0 až 100 body. Zkoušku složil pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhl min. 50 % bodů. Testy pro program Arts Management jsou postaveny na souvislostech z předmětů bakalářského studia: 3MI191 Ekonomie 1, 3SG200 Strategická analýza, 3MG191 Základy marketingu a marketing umění, 3MA192 Management, 5FI220 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání, 3AM181 Kulturní politika, národní, regionální a místní kultura, 3AM282 Legislativa a správa v oblasti kultury a památkové péče, 3AM382 Management a organizace v oblasti hmotné kultury, 3AM383 Management a organizace v oblasti výkonného umění. Zájemce o studium proto odkazujeme na sylaby jednotlivých předmětů, které jsou k dispozici ve veřejném katalogu předmětů v systému InSIS (vložením číselného kódu, identu, předmětu se sylabus zobrazí) a informace Katedry arts managementu. Ukázky testů z minulých přijímacích řízení jsou k dispozici na našich stránkách.

Doporučená literatura

 

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, které je sestaveno ze součtu bodů získaných z jednotlivých částí přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a VŠE v Praze. Osobní účast přijatých uchazečů (případně jejich zástupců s plnou mocí) u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.). V případě online zápisu vyjadřuje uchazeč svůj zájem o studium prostřednictvím InSiS – návratky nejpozději v den zápisu.

 

Přihláška ke studiu a důležité termíny

Termín podávání přihlášek: do 30. 4. 2023
Termín přijímacích zkoušek: 21. 6. 2023

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 880 Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit alternativní program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Na každý program se podává vždy pouze jedna přihláška. Fakulta podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).